Vissza a tartalomjegyzékhez
I. A megtérés és újjászületés
‏‏
A megtérés az első nagy élményünk Istennel,
ami gyökeres változást hoz az életünkben.
A megtéréssel megtagadjuk bűneinket,
és elfordulunk azoktól,
életünket Isten uralma alá rendeljük,
és teljes mértékben hiszünk az Úr Jézus Krisztus engesztelő munkájában.
A megtérés „megfordulást”,
más „irányba menést” jelent.
Eszerint a megtérésben valamitől elfordulunk,
és valakihez odafordulunk.
Elfordulunk bűneinktől,
a Sátántól,
bűnös kívánságainktól,
egy magunknak való élettől,
és odafordulunk Istenhez,
a Krisztust szerető,
önfeláldozó és szent élethez.
Más szóval mondhatjuk,
hogy a Sátán uralma alól megszabadulunk,
és önként Isten uralma alá vetjük magunkat.
Ahhoz,
hogy a megtérésünk igazi legyen,
mindkét „fordulásnak” igazinak és teljesnek kell lennie.
Nem elég elhagyni bűneinket,
ha nem adjuk át magunkat teljes mértékben az Úrnak.
Viszont az is igaz,
hogy nem adhatjuk magunkat át az Úrnak,
ha ragaszkodunk bűneinkhez,
és nem akarjuk azokat elhagyni.
Egyes emberekkel az történik,
hogy hallva az evangéliumot,
szeretnének megszabadulni bűneiktől.
A bűn által tönkretett életük helyett egy szép életet szeretnének élni.
Azonban az Istenhez fordulást nem veszik komolyan,
és nem valósítják meg azt,
amit Jézus Krisztus úgy fejezett ki,
hogy aki őt akarja követni,
az tagadja meg magát,
és vegye fel a keresztjét.
Ugyanakkor az Úr Jézus azt is mondta,
hogy el „kell veszítenünk” az életünket érte és az evangéliumért (Lk 9,23-24).
Fontos tehát,
hogy a megtérésben az ember teljesen elforduljon a bűntől,
és adja át magát Istennek.
Az őszinte és igazi megtérésre Isten azzal válaszol,
hogy újjászüli életünket a Szentlélek által.
Őszinte megtérés nélkül a vallásos élet nem ér semmit.
Azt remélem,
hogy azok,
akik e könyv segítségével tanulnak a bibliaiskolában,
már megtértek és újjászülettek.
Amikor most a megtérésről és az újjászületésről szólunk,
azzal a szándékkal tesszük,
hogy világossá tegyük azt,
amit a Biblia ezekről tanít.
E tanítások fényében mindenki visszatekinthet saját megtérésére,
s ha hiányosságot talál,
azokra most odafigyelhet és bepótolhatja.
Ugyanakkor a megtérésről és újjászületésről szóló tanítás megértése a mások felé végzett szolgálatban is nagyon fontos.
Megtérés nélkül nem lehet hívő életet élni,
sem a gyülekezetben szolgálni.
Aki nem él lelkileg,
az nem tud mások lelki életének hasznára lenni.
Az alábbiakban a következőkről lesz szó:
–Isten elő-munkája az ember életében
–Találkozás az evangéliummal
–A megtérés
–Az újjászületés
–Isten további munkája az újjászületett ember életében
1. Isten elő-munkája az ember életében
Isten előbb szeretett minket,
mint ahogy mi szerethettük volna őt.
Ő ismert minket még mielőtt megszülettünk volna.
Nemcsak,
hogy ismert bennünket,
de terve volt életünkkel.
Azt,
ami történik velünk megtérésünkkor,
de egész életünkben is,
Isten már rég eltervezte.
Így szólt hozzám az Úr igéje:
„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben,
már ismertelek,
és mielőtt a világra jöttél,
megszenteltelek,
népek prófétájává tettelek.”
(Jer 1,3-4)
Isten sohasem hagyott el bennünket,
annak ellenére,
hogy mi sokáig nem is törődtünk vele.
Már akkor alakította életkörülményeinket,
és készítette elő azt,
ami később kibontakozott az életünkben.
Meghatározta születésünk helyét,
idejét,
azokat a körülményeket,
amikben megszülettünk és felnőttünk;
ezek által formálta az életünket.
Ő hozott össze olyan emberekkel,
akik bizonyságot tettek nekünk az Úr Jézusról,
és hozzá vezettek bennünket.
Isten munkája életünkben átfogóbb,
mint ahogy mi azt néha gondoljuk.
Ez örömmel és bizodalommal tölt el bennünket.
Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor bűnösök voltunk.
(Róm 5,8)
További ige: Ef 1,4
2. Találkozás az evangéliummal
Megtérésünk és üdvözülésünk Isten kegyelme folytán volt lehetséges.
Még mielőtt mi kerestük volna őt,
ő már keresett bennünket.
Megtérésünkben az evangélium hirdetésének döntő szerepe volt.
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által,
és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez;
nem cselekedetekért,
hogy senki se dicsekedjék.
(Ef 2,8-9)
Az evangéliumban való hit megelőzi a megtérésünket,
hisz ebből ismertük meg,
hogy milyen bűnös emberek vagyunk,
és hogy mi lenne a sorsunk Jézus Krisztus nélkül.
Meghallottuk azt is,
hogy Isten szeret bennünket,
és egy jó terve van az életünkkel.
Tudomásunkra jutott,
hogy Jézus Krisztus áldozata miatt bűneinkre bocsánatot nyerünk,
ha hiszünk Jézusban,
és rá bízzuk az életünket.
Megértettük,
hogy egy új életet kezdhetünk,
elhagyhatjuk a bűnös életünket,
és az életünk feletti irányítást átadhatjuk Istennek.
Ezeket az igazságokat meg kell hallanunk,
és el kell fogadnunk,
hogy igazak.
Enélkül nem lehet megtérni.
Egyes emberek,
miután meghallják és megértik az evangéliumot,
hamarosan megtérnek és üdvözülnek,
mások hosszabb ideig tétováznak,
és csak aztán döntenek úgy,
hogy megtérnek.
Az evangéliumot Isten eszközein keresztül hallottuk meg egy gyülekezetben,
egy igehirdetőn vagy egy bizonyságtevőn keresztül.
Az alábbi igében láthatjuk,
hogy Pál apostol milyen fontosnak tartotta,
hogy az emberek higgyenek az evangélium által közölt igazságokban:
Mert nem szégyellem az evangéliumot,
hiszen Isten ereje az,
minden hívőnek üdvösségére,
elsőként zsidónak,
de görögnek is,
mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe,
ahogyan meg van írva:
„Az igaz ember pedig hitből fog élni.”
(Róm 1,16-17)
Fontos elfogadni az evangélium üzenetét és az üdvösségről szóló tanítás igazságát.
Ez azonban még nem élő hit,
hanem csupán értelmi hit.
Ha valaki meg akar térni,
annak élő hite kell,
hogy legyen.
Ez azt jelenti,
hogy nemcsak azt fogadjuk el,
hogy az ige igaz,
hanem sokkal inkább azt,
hogy az ránk nézve is igaz,
és rábízzuk magunkat Istenre.
Ez az élő,
vagy üdvözítő hit.
Ilyen értelemben használják az apostolok a „hit” szót az alábbi igeversben:
„Uraim,
mit kell cselekednem,
hogy üdvözüljek?”
Ők pedig így válaszoltak:
„Higgy az Úr Jézusban,
és üdvözülsz mind te,
mind a te házad népe!”
(ApCsel 16,30-31)
További igék: ApCsel 11,20-21; Róm 10,17
3. A megtérés
A megtérés az ember Isten felé fordulása,
amikor az evangéliumot hallja,
és hisz Jézus Krisztusban.
Amikor Isten munkálkodik az ember életében,
a Szentlélek megérteti vele az evangéliumot,
és megmutatja neki a bűneit.
Bűneit ekkor nagyon komolynak látja,
és nem talál semmi mentséget arra,
hogy miért követte el azokat.
Hibásnak és bűnösnek érzi magát.
Ekkor döntenie kell,
hogy Istenhez tér,
kéri,
hogy bocsásson meg neki,
és fogadja el;
vagy pedig elfordul Istentől,
és tovább él a bűnben.
Az őszinte megtérésben,
bűnbánatban ott van az akarat is,
hogy szakítani fog a bűneivel.
A megtérni vágyó ember nemcsak azt akarja,
hogy Isten ne haragudjon rá elkövetett bűnei miatt,
hanem azt szeretné,
hogy szabaduljon a bűntől,
és ne kövesse el többé azokat.
Ezért a megtérő bűnösnek hitre és teljes odaszánásra van szüksége.
Az igazi megtérésben a bűnös ember az alábbi háromból mindegyiket megéli:
–Bűnbánat és bocsánatkérés
–Hit és bizalom
–Elszakadás és odaszánás
a. Bűnbánat és bocsánatkérés
Az igazi megtérésben az evangélium hirdetését bűnbánat és töredelem követi.
Az ember bánja azt,
hogy vétkezett,
mert megértette,
hogy bűneivel megbántotta Istent és az embereket egyaránt.
A töredelem azt jelenti,
hogy az ember lelke össze van törve,
nincs jó kedve,
fáj neki,
hogy vétkezett,
és szégyelli magát.
Ez az érzelmi megnyilvánulás nem egyformán erős mindenkinél,
mégis szükséges mozzanata a megtérésnek.
A bűnbánatunk és töredelmünk azt mutatja,
hogy elítéljük addigi bűnös életünket;
hogy szívünk mélyéig megutáltuk,
és elfordulunk attól.
Isten szentségének fényében ítéljük el bűneinket,
mert látjuk,
hogyan bűnös életünk sértette az ő szentségét.
A bűnbánatot és töredelmet megfelelő akarati döntésnek kell kísérnie.
Sokan megindulnak érzelmileg,
de nem hozzák meg a megfelelő akarati döntést Isten mellett,
és a világ,
valamint a bűn ellen.
Ezek állandóan siránkozó emberek maradnak,
és nem lesznek képesek fejlődni a hitéletben.
Amikor ezt hallották,
mintha szíven találták volna őket,
ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól:
„Mit tegyünk,
atyámfiai,
férfiak?”
Péter így válaszolt:
„Térjetek meg,
és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára,
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”
(ApCsel 2,37-38)
További ige: ApCsel 3,19
Ha a bűnös ember megbánja és bevallja bűneit,
akkor Isten megbocsátja azokat,
és megtisztítja a bűn által okozott lelki szennytől.
Amikor ezt a megtérő bűnös elhiszi,
öröm tölti be a szívét,
mert tudja,
hogy bűneit megbocsátotta az Úr,
és hogy most már Istenhez tartozik.
Ez az üdvbizonyosság,
az üdvösség öröme.
b. Hit és bizalom
A megtérésnek egy másik fontos eleme az Istenbe vetett hit és bizalom.
El kell fogadnunk hittel azt,
amit a Biblia állít rólunk és Isten munkájáról:
mi bűnösök vagyunk,
de Jézus Krisztus által bocsánatban részesülhetünk.
Nem mindent érzünk meg abból,
amit Isten a lelkünkben végez,
de amit ő megígért,
azt megteszi.
Így elfogadjuk hittel Isten ígéreteit a megbocsátásra nézve is.
Aki hisz,
az üdvözül.
Ha megvalljuk bűneinket,
hű és igaz ő:
megbocsátja bűneinket,
és megtisztít minket minden gonoszságtól.
(1Jn 1,9)
A hit nemcsak az evangélium tényeinek elfogadása,
hanem Istenbe vetett bizalom a tények alapján.
Bízunk Istenben lelkünk üdvösségével,
bűneink bocsánatával és jövőnkkel kapcsolatban.
Rábízzuk életünk irányítását,
sorsunk alakítását.
Megtérésünk pillanatától kezdve Isten akarata lesz fontos számunkra.
Megtérni valójában azt jelenti,
hogy a Sátán hatalma,
irányítása alól életünk átkerül Isten vezetése és uralma alá.
Nem lehet úgy megszabadulni a Sátántól,
hogy ne Istenhez térjünk,
hogy ne az ő uralmára bízzuk az életünket.
Istenhez térés nélkül a bűnt elhagyni,
és tiszta életet élni egy sikertelen vállalkozás lenne.
Akik pedig befogadták,
azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat,
akik hisznek az ő nevében,
akik nem vérből,
sem a test,
sem a férfi akaratából,
hanem Istentől születtek.
(1Jn 1,12-13)
További igék: Mk 1,15; ApCsel 16,31-32
c. Elszakadás és odaszánás
A megtérés a bűntől és a bűnös élettől való elszakadást,
és Istennek való odaszánást jelent.
A lényege az,
hogy elfordulunk a bűnös életmódtól,
és most már Istennek tetsző módon élünk.
Nem történt ott megtérés,
ahol nem tértek el a bűntől.
A megtért ember többé nem akar a bűnben élni.
A bűn hatalma még érezhető az életében,
de a bűnben élés már nem állandó,
nem törvényszerű.
A megtért ember utálja a bűnt.
A bűntől való elszakadással egyszerre történik az odaszánásunk Istennek.
Nincs középút,
ahol már ne lennénk a bűnben,
de még nem lennénk Istennek odaszántak sem.
Mi,
akik megtértünk,
úgy kell tekintenünk magunkra,
mint akik meghaltunk a bűnnek – azaz szakítottunk vele – de élünk az Istennek (Róm 6,10).
Az alábbi két ige a bűntől való elszakadás,
és az Istennek való odaszánás fontosságáról beszél:
Még más szavakkal is lelkükre beszélt,
és így kérlelte őket:
„Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!”
(ApCsel 2,40)
Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára,
hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek.
Hanem adjátok oda magatokat az Istennek,
mint akik a halálból életre keltetek.
Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.
(Róm 6,13)
További ige: Róm 6,16
4. Az újjászületés
Az újjászületést Isten a Szentlélek személye által végzi az őszintén megtérő bűnös életében.
Ez egy csodálatos belső változás,
lelki életre kelés,
lelki feltámadás – ahogy a Biblia mondja.
Amíg az ember bűnei nincsenek megbocsátva,
és amíg nem tér Istenhez,
addig lelkileg halott;
de aki Krisztusba veti hitét,
az életet nyer.
Titeket is életre keltett,
akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,
amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint… minket is,
akik halottak voltunk a vétkek miatt,
életre keltett a Krisztussal együtt.
(Ef 2,1-2.5)
Az újjászületés nagyon fontos,
enélkül nem lehet meglátni Isten országát.
Ez azt jelenti,
hogy bűnösként nem lehet üdvözülni;
csak az üdvözül,
akit Isten Lelke már földi életében megújított.
Az Úr Jézus,
amikor az újjászületésről beszélt,
kihangsúlyozta,
hogy az a Szentlélek és az ige (jelképesen vizet említ) által történik,
és hogy az a változás,
ami az újjászületéssel bekövetkezik,
emberileg nem magyarázható meg.
Éppúgy nem lehet megérteni,
mint ahogy a szél működését sem.
„Bizony,
bizony,
mondom néked:
ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten országát.”
… „ha valaki nem születik víztől és Lélektől,
nem mehet be az Isten országába.
Ami testtől született,
test az,
és ami Lélektől született,
lélek az.
Ne csodálkozz,
hogy ezt mondtam neked:
Újonnan kell születnetek.
A szél arra fúj,
amerre akar;
hallod a zúgását,
de nem tudod,
honnan jön,
és hova megy:
így van mindenki,
aki a Lélektől született.”
(Jn 3,3.6-8)
Az újjászületés Isten titokzatos munkája az ember lelkében,
amit különböző módon megtapasztalt belső érzelmi élményekben élhet át egy ember.
Azonban nem az érzelmi élmények,
hanem az új élet jelei alapján lehetünk biztosak abban,
hogy az újjászületés megtörtént.
Ebben is igaz,
amit az Úr Jézus mondott,
hogy „gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Mt 7,16).
Az újjászületés jelei valóságos változásként mutatkoznak meg a megtérő bűnös ember életében.
E jelek közül említünk meg néhányat.
Az újjászületett ember:
szereti Istent és a vele kapcsolatos dolgokat.
„… szívünkbe áradt az Isten szeretetet a nekünk adott Szentlélek által” (Róm 5,5);
„…a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk:
„Abbá,
Atya!”
(Róm 8,15).
„Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal,
azokat keressétek,
amik odafent vannak,
ahol a Krisztus van,
aki az Isten jobbján ül.
Az odafennvalókkal törődjetek,
ne a földiekkel.
Mert meghaltatok,
és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben” (Kol 3,1-3).
–szereti a lelki testvéreket.
„Aki azt mondja,
hogy a világosságban van,
de gyűlöli a testvérét,
az még mindig a sötétségben van.
Aki szereti a testvérét,
az a világosságban van,
és nincs benne semmi megbotránkoztató” (1Jn 2,9-10).
–nem szereti a bűnt semmilyen formában.
Ha ő maga vétkezik,
megbánja és elhagyja.
„Most azonban,
miután a bűntől megszabadultatok,
és az Isten szolgái lettetek,
már ez meghozta nektek gyümölcsét,
a szent életet,
amelynek vége az örök élet.”
(Róm 6,22);
„Aki pedig az igazságot cselekszi,
a világosságra megy,
hogy kitűnjék cselekedeteiről,
hogy Isten szerint cselekedte azokat” (Jn 3,21).
–szereti és megtartja Isten beszédét.
„Aki befogadja parancsolataimat,
és megtartja azokat,
az szeret engem,
aki pedig szeret engem,
azt szeretni fogja az én Atyám;
én is szeretni fogom őt,
és kijelentem neki magamat” (Jn 14,21).
az Urat kívánja szolgálni,
és neki akar élni.
„Most tehát embereknek akarok a kedvében járni,
vagy Istennek?
Vagy embereknek igyekszem tetszeni?
Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni,
nem volnék Krisztus szolgája” (Gal 1,10);
„Mert nekem az élet Krisztus,
és a meghalás nyereség” (Fil 1,21).
életében megjelenik a Lélek gyümölcse,
mivel a Szentlélek lakik benne:
„A Lélek gyümölcse pedig:
szeretet,
öröm,
békesség,
türelem,
szívesség,
jóság,
hűség,
szelídség,
önmegtartóztatás” (Gal 5,22-23).
Az újjászületett ember nem tökéletes és nem hibátlan,
és a változások sem azonnal mutatkoznak meg az életében.
Megtérésünkkel és újjászületésünkkel egy új szakasz kezdődött az életünkben:
új emberek lettünk.
Lelkünk életre kelt,
és közösségbe került Istennel a Szentlélek által.
Új vágyak,
érdeklődések és értékek jelentek meg bennünk,
de a régi még nem múlt el teljesen.
A lelkünkben lévő Isten szerinti vágyak,
Isten szeretete,
a szentség utáni vágy,
az igazság és az ige szeretete,
Isten szolgálata utáni vágy képezi az új énünket,
új identitásunkat.
Ezt a Biblia új embernek nevezi.
A bennünk lévő hajlamosság a bűnre,
az önzés,
a bűnös vágyak,
és bizonyos bűnök iránt való nyitottságunk,
amelyek régen meghatároztak minket,
és a régi énünket alkották,
nem tűnnek el hirtelen.
Ezt a Biblia óembernek nevezi (egyes helyeken pedig testnek – lásd Róm 8.).
Miután újjászülettünk,
az új ember fog megerősödni bennünk,
az óember pedig fokozatosan erejét veszíti.
Az új ember fejlődését a Szentlélek idézi elő bennünk,
ha mi is törekszünk erre:
engedelmeskedünk Istennek,
és az ige szerint kívánunk élni.
Az óember megnyilvánulásait viszont meg kell fékeznünk,
ugyancsak a Szentlélek ereje által.
Erről így tanít bennünket az ige:
Mondom tehát,
és tanúsítom az Úr nevében,
hogy többé nem élhettek úgy,
ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint… Vessétek le a régi élet szerint való óembert,
aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott;
újuljatok meg lelketekben és elmétekben,
öltsétek fel az új embert,
aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.
Ezért tehát vessétek le a hazugságot,
és mondjatok igazat,
mindenki a felebarátjának,
mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.
(Ef 4,17.22-25)
5. Isten további munkája az újjászületett ember életében
A megtérésünkkel átadjuk magunkat Istennek,
aki életre kelti lelkünket,
és átformálja életünket.
Hogy mit tesz Isten velünk,
azt egy szóval,
fogalommal nem is lehet kifejezni.
Fentebb említettük,
hogy Isten újjászül minket,
ami arra az új kezdetre utal,
ami úgy a belső lelkivilágunkban,
mint az életmódunkban bekövetkezik.
Annak a mélyreható változásnak a leírására,
ami újjászületésünkkor történik velünk,
a Biblia több kifejezést is használ,
amelyek leírják Isten munkájának különböző oldalait életünkben.
Az alábbi dolgok újjászületésünkkel egy időben történnek meg:
a. Az Atya fiává fogad
A Biblia az „Isten fiai” vagy „Isten gyermekei” kifejezést elsősorban a megváltott emberekre használja,
akik Istenhez tértek,
hisznek Jézus Krisztusban,
és a Szentlélek vezetése alatt vannak.
Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia,
de Isten a megtérőket fiaivá fogadja.
Ez mutatja számunkra Isten szeretetét,
és azt a megtiszteltetést,
ami minket Isten részéről ért.
Akik pedig befogadták,
azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat,
akik hisznek az ő nevében,
akik nem vérből,
sem a test,
sem a férfi akaratából,
hanem Istentől születtek.
(Jn 1,12-13)
Isten fiaiként abban a megtiszteltetésben van részünk,
hogy Istennek örökösei,
Jézus Krisztusnak pedig örököstársai vagyunk.
A Biblia ezzel fejezi ki azt a sok áldást,
amit az örökkévalóságban kapunk Istentől:
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek,
hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk:
„Abbá,
Atya!”
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról,
hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.
Ha pedig gyermekek,
akkor örökösök is:
örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak,
ha vele együtt szenvedünk,
hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
(Róm 8,15-17)
További igék: Lk 12,32; Róm 8,29-30; Gal 4,7; 1Pt 1,4
Isten fiának vagy gyermekének lenni nemcsak kiváltság,
hanem elkötelezettség is.
Ahogy a földi életben a gyermekek hasonlítanak apjukra,
nemcsak megjelenésben,
hanem viselkedésben is,
úgy kell nekünk is életünkkel és lelkületünkkel a mennyei Atyára hasonlítanunk.
Én pedig azt mondom nektek:
Szeressétek ellenségeiteket,
és imádkozzatok azokért,
akik üldöznek titeket,
hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai,
aki felhozza napját gonoszokra és jókra,
és esőt ad igazaknak és hamisaknak… Ti azért legyetek tökéletesek,
mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.
(Mt 5,44-45.48)
További ige: Mt 5,16
b. Isten megigazít
Amíg bűnösen éltünk,
Isten előtt vétkesek,
hibásak voltunk.
Bűnösen nem lehet megállni Isten előtt,
de a megtérő embert Isten igaznak nyilvánította,
hogy alkalmas legyen a vele való közösségre.
Ha hiszünk Jézus Krisztusban,
a Megváltónkban,
akkor az Atya Krisztus igazságát nekünk tulajdonítja,
más szóval igaznak tekint bennünket Krisztus áldozatáért.
Mivel tehát megigazultunk hit által,
békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez,
amelyben vagyunk,
és dicsekszünk azzal a reménységgel is,
hogy részesülünk az Isten dicsőségében… Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által,
még inkább meg fog menteni minket a haragtól.
(Róm 5,1-2.9)
A bűn miatt nincs egyetlen igaz ember sem a földön,
mert
„Nincsen igaz ember egy sem,
nincsen,
aki értse,
nincsen,
aki keresse Istent.
Mind elhajlottak,
valamennyien megromlottak,
és nincsen,
aki jót tegyen,
nincs egyetlen egy sem.”
(Róm 3,10-12)
Az ember semmi olyat nem tehet,
amivel kiérdemelhetné Isten jóindulatát,
ezért bármit tesz,
bűnös marad.
Csak kegyelemből lehetünk igazak Isten szemében,
és ez meg is valósul azok életében,
akik Jézus Krisztusban,
és nem a maguk cselekedeteiben bíznak:
Tudjuk,
hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg,
hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által.
Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk,
hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit,
és nem a törvény cselekvése által,
mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.
(Gal 2,16)
A megigazított ember új törekvése az lesz,
hogy igaz emberhez,
Isten gyermekéhez méltó életet éljen.
c. A Szentlélek lakozást vesz életében
Amikor az Úr Jézus távozóban volt erről a földről,
megígérte a tanítványoknak,
hogy elküldi a Szentlelket,
aki bennük lakozik majd.
… én pedig kérni fogom az Atyát,
és másik Pártfogót ad nektek,
hogy veletek legyen mindörökké:
az igazság Lelkét,
akit a világ nem kaphat meg,
mert nem látja őt,
nem is ismeri;
ti azonban ismeritek őt,
mert nálatok lakik,
sőt bennetek lesz.
(Jn 14,16-17)
Amikor Péter apostol megtérésre szólította fel hallgatóit a Szentlélek eljövetelekor,
azt mondta,
hogy térjenek meg,
keresztelkedjenek meg,
és akkor megkapják a Szentlélek ajándékát (Szentlelket,
mint ajándékot) (ApCsel 2,38).
Ha valaki megtér és elfogadja Jézus Krisztust élete urának,
akkor a Szentlélek annak a személynek az életébe költözik,
mert „senki sem mondhatja:
Jézus úr,
csakis a Szentlélek által” (1Kor 12,3).
Pál apostol más helyen úgy tanított,
hogy „akiben nincs Krisztus Lelke,
az nem az övé” (Róm 8,9).
A Szentlélek jelenlétét a szívünkben hit által fogadjuk el.
Ő bennünk lakik akkor is,
ha mi nem érezzük azt.
Hívő életünkben azonban gyakran tapasztaljuk,
hogy ő szól hozzánk,
munkálkodik az életünkben,
és hogy teremhetjük a Lélek gyümölcsét.
Az a kifejezés,
hogy „a Szentlélek bennünk lakik” és „nálunk lakik”,
nem egy helyet jelent a testünkben vagy lelkünkben,
hanem arra utal,
hogy a Szentlélekkel szoros kapcsolatban vagyunk.
d. Elpecsétel a Szentlélek által
A bennünk lakozó Szentlélekről az Írás azt mondja,
hogy ő elpecsétel minket Krisztus napjára:
Őbenne pedig titeket is – miután hallottátok az igazság igéjét,
üdvösségetek evangéliumát,
és hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével,
a megígért Szentlélekkel,
örökségünk zálogával,
hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
(Ef 1,13-14)
Az elpecsételésünk azt jelenti,
hogy Isten a magáéinak tekint bennünket.
Számunkra ez biztonságot és mennyei örökségünk biztosítását adja.
Biztonságot,
mert Istenhez tartozásunk védelmet jelent számunkra.
Mennyei örökségünk biztosítását,
mert az ige szerint a Szentlélek számunkra olyan,
mint egy zálog.
A zálog egy olyan dolog,
amit odaadnak valakinek,
hogy ezzel biztosítsák egy ígéret betartását.
Isten nekünk mennyei örökséget ígért,
amihez a Szentlelket adta,
mint zálogot.
Biztosan be fogja tartani ígéretét.
e. Bemerítés Krisztus testébe a Szentlélek által
Pál apostol azt mondja,
hogy minden hívő be lett merítve (keresztelve) a Szentlélek által,
hogy a többi hívővel együtt egy testet alkosson.
Istennek nem az volt a terve,
hogy a Krisztusban hívő emberek egyedül,
egymástól elszigetelten éljenek,
hanem hogy szerves egységben,
krisztusi szeretetben alkossák Krisztus testét,
az Egyházat.
Mert ahogyan a test egy,
bár sok tagja van,
de a test valamennyi tagja,
noha sokan vannak,
mégis egy test,
ugyanúgy a Krisztus is.
Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk,
akár zsidók,
akár görögök,
akár rabszolgák,
akár szabadok,
és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.
Mert a test sem egy tagból áll,
hanem sokból.
(1Kor 12,12-14)
A Lélek keresztsége tehát nem arra utal,
hogy milyen erősek vagyunk lelkileg,
milyen ajándékaink vannak,
és milyen élményeink vannak az Úrral.
Arra utal,
hogy nem vagyunk egyedül,
mert Krisztus összekötött bennünket lelki testvéreinkkel,
akik ugyanúgy hittek az Úrban,
ahogyan mi is.
A Lélek keresztsége nem állapotunkkal kapcsolatos,
hanem pozíciónkkal a Krisztus egyházában.
Aki komolyan veszi,
hogy a Lélek egy testté keresztelte őt Isten többi gyermekeivel,
az szereti a testvéreit,
kiveszi részét helyi gyülekezetének közösségi életéből,
és szeretettel szolgál feléjük.
 
Ismétlő kérdések
 1. Hogyan munkálkodott Isten az életedben a megtérésed előtt?
 2. Hogyan és kitől hallottad az evangéliumot, és hogyan reagáltál rá?
 3. Milyen mozzanatok vannak az igazi megtérésben?
 4. Hogyan éli meg az ember a bűnbánatot?
 5. Mit jelent az, hogy a megtérő ember hisz Istenben, hogy hitre jut?
 6. Milyen bűnöktől szakadtál el, hogy Istennek szolgálj? Milyen bűnökkel van még harcod, hogy teljesen szabad lehess?
 7. Mi az újjászületés, és milyen változásokat eredményez a megtérő bűnös életében?
 8. Mi az új ember és mi az óember? Az Ef 4 szerint hogyan kell ezekhez viszonyulnunk?
 9. Sorold fel azokat a dolgokat, amiket Isten még elvégez az újjászületett emberek életében!
Feladatok
 1. Jegyezd meg Bibliádban a leckében idézett igeverseket! Gyakorold a megkeresésüket, amíg könnyen megtalálod őket!
 2. Légy kész, hogy a tanulmányi csoportban elmondd megtérésedet és újjászületésedet! Milyen jeleit látod életedben annak, hogy újjászülettél?
 3. Tanulótársaiddal kisebb csoportokban beszéljétek meg, hogyan értettétek meg, hogy Isten gyermekei lettetek, megigazultatok, a Szentlélek lakozást vett az életetekben, a Szentlélek elpecsételt és bemerített Krisztus testébe!