Vissza a tartalomjegyzékhez
II. Isten általános elhívása: Krisztuskövetés
‏‏
Az előző leckében láttuk,
hogy a megtérő ember életében gyökeres változás történik – egy új életet kezd Istennel.
Ez az új élet Isten Lelke által jön létre,
aki életünket megváltoztatja az evangéliumba vetett hit által.
Azt is láttuk,
hogy ő már azelőtt munkálkodott az életünkben,
mielőtt mi erről tudtunk volna,
vagy megtértünk volna.
Ebben a leckében megvizsgáljuk,
hogy mire hívott el Isten bennünket,
amikor megtértünk,
azaz mi az Isten akarata minden hívő ember életében.
Nem azért élünk hívő életet,
hogy valamilyen előnyben legyen részünk,
bár a megtérés által sok áldást is kapunk az Úrtól:
megbékülünk Istennel,
megszabadulunk bűnterheinktől,
rendeződik életünk és kapcsolataink,
boldogok leszünk.
De amikor halljuk Jézus Krisztus hívását,
hogy térjünk meg,
nem ezekért az áldásokért tesszük.
Azért térünk meg,
mert Teremtő Istenünk hív magához,
és felismerjük,
hogy engedelmeskednünk kell neki.
Felismerjük,
hogy el vagyunk veszve bűneinkben,
és hogy üdvösségre van szükségünk,
amit csak ő adhat nekünk.
Halljuk Jézus Krisztus szavát,
mint az első tanítványok,
akiknek ezt mondta:
„Jöjj,
kövess engem!”
(Lásd a következő igehelyeket:
Márk 2,14; 10,21).
Az Úr Jézus követése nagyon komoly dolog;
a régi életünket teljesen fel kell adnunk,
és az Isten által felkínált új életet teljes mértékben el kell fogadnunk.
Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt,
és ezt mondta nekik:
„Ha valaki énutánam akar jönni,
tagadja meg magát,
vegye fel a keresztjét,
és kövessen engem.
Mert aki meg akarja menteni az életét,
az elveszti,
aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért,
megmenti azt.
Mit használ ugyanis az embernek,
ha az egész világot megnyeri,
lelkében pedig kárt vall?
Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért?
(Mk 8,43-37)
További ige: 2Tim 1,9
Amikor elindulunk az Úr Jézus követésébe,
az olyan,
mintha meghaltunk volna,
és újra feltámadtunk volna.
Erről így ír Pál apostol:
A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba,
hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által,
úgy mi is új életben járjunk.
Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában,
még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.
Hiszen tudjuk,
hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele,
hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test,
hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek… Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról,
hogy meghaltatok a bűnnek,
de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban.
(Róm 6,4-6.11)
De mit jelent számunkra gyakorlatilag,
hogy Jézus Krisztus az ő követésére hív bennünket?
Mi van ebben a meghívásban?
Az alábbiakban látni fogjuk,
hogy Urunk mire hív el minket:
–Elhívás közösségre
–Elhívás szentségre
–Elhívás misszióra
1. Elhívás a közösségre
Megtérésünkkor új kapcsolatba kerülünk Istennel és az emberekkel.
Korábban bűneinkben meg voltunk halva,
de a Szentlélek által életre keltünk.
Lelkünk a Sátán rabságában volt,
és vele volt közösségben.
De Jézus Krisztus megszabadított,
és arra hív,
hogy vele legyünk közösségben,
vele legyen kapcsolatban a lelkünk.
Hű az Isten,
aki elhívott titeket az ő Fiával,
Jézus Krisztussal,
a mi Urunkkal való közösségre.
(1Kor 1,9)
a. Közösségünk Istennel
A hívő ember különleges kapcsolatba kerül Istennel.
Amíg a bűnben volt,
Istennek ellensége volt,
most pedig megigazult hit által,
mert Isten igaznak nyilvánítja őt Jézus Krisztus áldozata miatt.
Ezt mondja az ige:
„Mivel tehát megigazultunk hit által,
békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5,1).
Isten a gyermekeivé fogad bennünket,
ami szoros kapcsolatra utal.
Ebben a kapcsolatban a szeretet uralkodik:
szeretjük Istent,
és vonzódunk hozzá,
mint gyermek az édesapjához.
Isten is szeret bennünket,
ő a mennyei Atyánk,
aki gondot visel rólunk.
Akik pedig befogadták,
azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat,
akik hisznek az ő nevében.
(Jn 1,12)
További ige: 1Pt 1,8
Ezt a közösséget köztünk és Isten között a Szentlélek hozza létre,
aki megtérésünktől bennünk lakik.
Nekünk ápolnunk kell ezt a közösséget igeolvasás,
imádkozás,
engedelmesség és hit által.
Akiket pedig Isten Lelke vezérel,
azok Isten fiai.
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek,
hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk:
„Abbá,
Atya!”
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról,
hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.
Ha pedig gyermekek,
akkor örökösök is:
örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak,
ha vele együtt szenvedünk,
hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
(Róm 8,14.17)
A bűn és az engedetlenség megszakítja közösségünket Istennel.
Ezért,
ha vétkezünk,
meg kell bánnunk,
meg kell vallanunk,
és el kell hagynunk bűneinket,
hogy a közösség Istennel helyreálljon.
Közösségünk Istennel nem az érzéseinktől függ,
jóllehet a vele való közösséget legtöbbször a szeretet és boldogság érzésében éljük meg.
Istennel akkor is közösségben vagyunk,
ha ezt nem éreznénk,
mert figyelmünket épp más dolgok kötik le.
Nem az Úr keze rövid ahhoz,
hogy megsegítsen,
nem az ő füle süket ahhoz,
hogy meghallgasson,
hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől,
a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek,
és nem hallgatott meg.
(Ézs 59,1-2)
További ige: 1Ján 1,9
b. Közösségünk Isten gyermekeivel
Mivel Istennel közösségbe kerültünk,
ezért az ő gyermekeivel is közösségben vagyunk.
Ez egy lelki közösség,
amit a Szentlélek hoz létre akaratunktól függetlenül,
annak következményeként,
hogy bemerített bennünket Krisztus testébe.
Nem lehetünk úgy közösségben Istennel,
hogy ne legyünk közösségben az ő népével.
Amikor újjászülettünk,
olyan családba születtünk bele,
amelyikben sok gyermeke van már Istennek.
Ezt el kell fogadnunk,
és ebben a közösségben élnünk kell,
és ehhez ragaszkodnunk kell,
hisz ez az Úr akarata.
Ha valaki azt mondja:
„Szeretem Istent”,
a testvérét viszont gyűlöli,
az hazug,
mert aki nem szereti a testvérét,
akit lát,
nem szeretheti Istent,
akit nem lát.
Azt a parancsolatot is kaptuk tőle,
hogy aki szereti Istent,
szeresse a testvérét is.
(1Jn 4,20-21)
További ige: 1Kor 12,13-14
Isten gyermekeivel való közösségünk sokszor örömmel tölt el bennünket.
Jézus Krisztusért szeretjük őket,
és örülünk annak,
hogy ők is szeretik a Megváltót.
Amikor együtt vagyunk és imádjuk az Urat,
akkor megtapasztaljuk a köztünk lévő egységet,
és az Úr jelenlétét közöttünk.
Új parancsolatot adok nektek,
hogy szeressétek egymást:
ahogyan én szerettelek titeket,
ti is úgy szeressétek egymást!
Arról fogja megtudni mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok,
ha szeretitek egymást.
(Jn 13,34-35)
További ige: ApCsel 4,32a
A hívők közösségét a Sátán meg akarja zavarni.
Feszültségek keletkeznek,
szóváltás,
harag és széthúzás ütheti fel a fejét.
Ezeket a kísértéseket le kell győzni szeretetben és türelemmel.
Ne felejtsük el,
hogy mindnyájunknak vannak hibái és bűnei.
Időnként nekünk is meg kell,
hogy bocsássanak mások,
és türelmesen el kell hordozniuk minket.
Minden keserűség,
indulat,
harag,
kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.
Viszont legyetek egymáshoz jóságosak,
irgalmasak,
bocsássatok meg egymásnak,
ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
(Ef 4,31-32)
Isten népe iránti szeretetünk a helyi gyülekezetünkhöz való ragaszkodásban és a testvérek szolgálatában nyilvánul meg.
Istent szolgálni – gyakran a testvéreink és a gyülekezet szolgálatát jelenti.
Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el,
ahogyan egyesek szokták,
hanem bátorítsuk egymást;
annyival is inkább,
mivel látjátok,
hogy közeledik az a nap.
(Zsid 10,25)
További ige: 1Jn 3,18
2. Elhívás a szentségre
A szentség:
életünk odaszánása Istennek,
és megváltozása Jézus Krisztus mintájára.
Szentek vagyunk,
azaz Isten számára elkülönítettek (ez a szó alapjelentése),
mert megszabadultunk a Sátán fogságából,
és átadtuk magunkat Istennek.
Ebből a szempontból a Biblia kijelenti,
hogy szentek vagyunk.
Lásd:
Róm 1,7; 1Kor 1,2;
Kol 1,2; 2Tim 2,21.
A szentség másik jelentése a lelki átváltozásunkkal kapcsolatos.
Az átváltozás Krisztus képére,
a vele való hasonlóságra történik.
Újjászületésünk után a bűn gyakorlását elhagyjuk,
és megkezdődik bennünk egy folyamat,
ami által fokozatosan hasonlítani fogunk Jézus Krisztushoz.
Ez elhívásunknak egy nagyon fontos része.
A szentségre,
azaz lelki átváltozásunkra törekedni kell,
és azt kívánni kell.
Az életünk megszentelését Isten Szentlelke végzi,
a mi részünk pedig az ige iránti engedelmesség,
elkövetett bűneink megbánása,
Istennel való kapcsolatunk ápolása,
és ellenállás a kísértéseknek.
… hanem – mivel ő,
a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban,
úgy,
amint meg van írva:
„Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.”
(1Pt 1,15-16)
További igék: Jak 4,8b; 1Thesz 4,3
A Bibliában nagyon sok felhívást találunk arra,
hogy szentelődjünk meg,
akkor is,
ha épp nem a szent szó van használva.
Amikor Isten mond nekünk valamit,
hogy milyenek legyünk,
akkor mindig szentségre hív fel bennünket.
Lásd a következő igehelyeket:
Róm 12,9.21; 1Kor 13,1-13;
Gal 5,22-23;
Kol 3,5-17;
Zsid 12,10; 13,4-6;
Jak 4,1-12; 1Pt 2,11-12 stb.
A szentség megmutatkozik az életünkben:
a gondolkodásunkban,
a viselkedésünkben és teljes jellemünkben.
Ezekről lesz szó az alábbiakban.
a. Szentség a gondolkodásunkban
A szentségnek meg kell mutatkoznia először is a gondolkodásunkban.
A gondolatainkat nem foglalhatják le földi gondok (Mt 13,22),
hanem az „odafelvalókkal” kell törődnünk (Kol 3,2).
Az „odafelvalók” az Istennel és az ő országával kapcsolatos dolgok.
Gondolatainknak mentesek kell lenniük bármilyen bűnös kívánságtól,
haragtól,
ítélkezéstől,
ahogy az ige is tanít minket:
Továbbá,
atyámfiai,
a mik csak igazak,
a mik csak tisztességesek,
a mik csak igazságosak,
a mik csak tiszták,
a mik csak kedvesek,
a mik csak jó hírűek;
ha van valami erény,
és ha van valami dicséret,
ezekről gondolkodjatok.
(Fil 4,8.
Károli)
További igék:
2Kor 10,5;
Róm 12,2
A bűn miatt az ember gondolkodása elsötétül,
és elidegenedik Istentől.
Nem gondol Istenre,
a vele kapcsolatos örökkévaló dolgokra.
Az ember a kívánságai rabságába esett,
és csak azon gondolkodik,
hogy hogyan teljesítse vágyait,
és hogyan boldoguljon a földi életben.
A megtéréssel egy új felismerésre tér;
a Szentlélek és az ige hatására mind jobban megérti Isten akaratát,
céljait és elvárásait az emberrel kapcsolatban.
Ez az a világosság,
amiről az Úr Jézus azt mondta,
hogy járnunk kell benne (Jn 12,35).
Gondolataink tisztasága és szentsége nagyon fontos,
mert hamarosan úgy fogunk élni,
és azt fogjuk tenni,
amit gondolunk.
b. Szentség a viselkedésünkben
Isten elhívott bennünket arra,
hogy szentül éljünk.
Az ige világossá teszi,
hogy Isten elvárja,
hogy akarata szerint éljünk,
vagyis,
hogy „hitünk mellé ragasszunk jócselekedeteket” (1Pt 1,5 Károli),
és hogy „szentek legyünk egész magatartásunkban” (1Pt 1,16).
Viselkedésünkben szentnek lenni azt jelenti,
hogy azt cselekedjük,
amit Jézus tenne a helyünkben.
Az ige tanítása szerint élünk,
elhagyjuk a bűnös életmódot,
és olyan dolgokat teszünk,
amiket Isten az igében parancsol nekünk.
Most azonban,
miután a bűntől megszabadultatok,
és az Isten szolgái lettetek,
már ez meghozta nektek gyümölcsét,
a szent életet,
amelynek vége az örök élet.
(Róm 6,22)
A szentség nem olyan dolog,
ami jó,
ha van,
de nélküle is hívők lehetnénk.
Ez nem fakultatív tantárgy,
hanem létkérdés.
Ha a szent Istennel vagyunk közösségben,
akkor nekünk is szentül kell élnünk.
A Szentlélek,
aki bennünk lakik,
amint neve is mutatja,
a szentséget munkálja bennünk.
Újjászületésünk egyik következménye,
hogy szeretjük a szentséget,
és törekszünk arra,
hogy szentül éljünk.
Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre,
amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
(Zsid 12,14)
c. Megszentelt jellem
Ha kitartunk a szent életmódban,
akkor életünk megszentelődik,
vagyis jellemünk átalakul Isten igéje szerint.
Istennek nem az az akarata,
hogy csak alkalmilag tegyünk jót,
hanem az,
hogy jó emberek legyünk.
Az ige arra szólít fel,
hogy folyamatosan szentek legyünk,
nem arra,
hogy alkalmanként,
néha-néha szent dolgokat tegyünk.
A megszentelődési folyamat egy egész életre szól,
és ezen a földön csak megközelítjük azt,
amivé lennünk kell,
azaz,
hogy olyan jellemmel rendelkezzünk,
amiben Jézus Krisztus tulajdonságai tükröződnek.
A megszentelt jellemet legátfogóbban a Lélek gyümölcse által,
és a szeretet himnuszában (1Kor 13) írja le az ige.
A Szentlélek munkálja ki bennünk,
hogy szentek legyünk.
De a Léleknek gyümölcse:
szeretet,
öröm,
békesség,
béketűrés,
szívesség,
jóság,
hűség,
szelídség,
mértékletesség.
Az ilyenek ellen nincs törvény.
A kik pedig Krisztuséi,
a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Ha Lélek szerint élünk,
Lélek szerint is járjunk.
(Gal 5,22-25,
Károli)
A megszentelődés olyan fontos dolog a hívő ember életében,
hogy ezzel a témával egy külön fejezetben fogunk foglalkozni.
3. Elhívás a misszióra
Isten nem hagyta magára a világot,
ő folyamatosan munkálkodik benne.
Jézus Krisztus által megbékéltette önmagával a világot,
és most azon munkálkodik,
hogy bűnbocsánatot adjon a bűnös embereknek,
és hogy megszentelő munkáját megvalósítsa az övéi életében.
Más szavakkal úgy is mondhatnánk,
hogy királyságát (Isten országa) ki akarja terjeszteni az egész földre.
Ez Isten missziója.
Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben,
úgy a földön is… (Mt 6,9-10)
További igék: Jn 5,17; Mt 4,17
Tehát Isten missziója ezen a földön Isten királyi uralmának (Isten országának) megvalósítása a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetése és megélése által.
Isten a missziót ebben a világban gyermekei által végzi.
Nekik kell hirdetniük az igét,
és nekik kell bemutatniuk azt,
hogy az evangélium,
azaz a Jézus Krisztusba vetett hit milyen változást tud hozni az emberek életébe.
a. Hirdetés szóval és cselekedettel
Megbízatást és küldetést kaptunk Jézus Krisztustól,
hogy az evangéliumot hirdessük.
Ez azt jelenti,
hogy elmondjuk másoknak,
mit tett Isten az emberiségért Jézus Krisztus által a kereszten,
és hogy ennek következményét hogyan lehet személyesen megtapasztalnunk.
Ezt a hirdetést bizonyságtételnek vagy evangelizálásnak szoktuk nevezni.
Ezzel az igehirdetéssel mindenki meg lett bízva,
erre mindenki el lett hívva.
Ezután így szólt hozzájuk:
„Menjetek el szerte az egész világba,
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
Aki hisz,
és megkeresztelkedik,
üdvözül,
aki pedig nem hisz,
elkárhozik.
(Mk 16,15)
További igék: Mk 3,14; ApCsel 1,8
Az igét nemcsak szóval kell hirdetni,
hanem cselekedetekkel is.
Külön-külön egyik sem elégséges.
Cselekedetekkel hirdetjük az igét akkor,
ha látják az emberek a megváltozott életünket.
A hívő embernek hasonlítania kell a jól működő tévékészülékhez,
amelynél a kép és a hang összhangban van egymással – ugyanazt az üzenetet továbbítják.
Ti vagytok a világ világossága.
Nem rejthető el a hegyen épült város… Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
(Mt 5,14.16)
További ige: 1Pt 2,12
b. Hirdetés a krisztusi szeretet megmutatásával
A krisztusi szeretet megmutatása is hozzátartozik ahhoz az új élethez,
amit megtérésünkkor kezdtünk el.
Ki kell hangsúlyoznunk,
hogy a tanítványoknak Krisztushoz hasonló módon kell szeretni a világot,
azaz a bűnös embereket.
A bűnt elítéljük,
de szeretjük a bűnöst.
Amikor a földön járt,
Krisztus is a „bűnösök barátja” volt.
Szerette az elesetteket,
a szegényeket,
a betegeket,
szeretettel közeledett feléjük.
Isten szeretete szívünkbe áradt (Róm 5,5),
ezért Krisztus szeretetével szeretjük az embereket.
Nem kell elszigetelnünk magunkat tőlük,
hanem segítő szándékkal kell közelednünk hozzájuk.
Rengeteg lehetőség adódik,
hogy a szükségben lévő embereknek megmutassuk Isten szeretetét,
csak figyeljünk fel ezekre a lehetőségekre!
Ezek a segítő cselekedetek sokszor egyszerűek,
nem látványosak,
de Krisztus nagyra értékeli őket.
Lásd:
Máté 25,31-46.
… Bizony,
mondom néktek,
amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg.
(Mt 25,40)
*
Elhívásunk tehát nagyon komoly életre szól.
Nemcsak arról van szó,
hogy Isten áldását élvezzük a hívő életben,
hanem meg kell értenünk,
hogy elhívásunk közösségre,
szentségre és misszióra szól.
 
Ismétlő kérdések
 • Melyek azok a dolgok, amelyekre Krisztus minden hívőt elhívott?
 • Mi jellemzi Istennel és a hívőkkel való közösségünket?
 • Mi a szentségre hivatottságunk két oldala (vonatkozása)?
 • Mi az a három terület, amelyekben a szentségünk megmutatkozik?
 • Hogyan kell végeznünk hivatásunkat a misszióra?
 • Feladatok
  1. Jegyezd meg Bibliádban a leckében idézett igeverseket! Gyakorold a megkeresésüket, amíg könnyen megtalálod őket!
  2. Az elhivatásoddal kapcsolatban mely igeversek ragadtak meg leginkább a leckében idézettek közül? Tanulj meg egyet vagy kettőt közülük!
  3. Hogyan éled meg az elhivatásodat a közösség, a szentség és a misszió területén?
  4. A 2Pt 1,10-ben ezt olvassuk: „Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat…”. Mit kell neked tenned azért, hogy elhivatásodban megerősödjél?