Vissza a tartalomjegyzékhez
3. Üdvösségünk bizonyossága
‏‏‎
Hisszük,
hogy Isten a Jézus Krisztusba vetett hit által nemcsak megigazítja,
hanem gyermekévé is fogadja az újjászületett embert.
Elküldi szívébe a fiúság Lelkét,
aki által úgy járulhat Istenhez,
mint Atyjához.
Megajándékozza az istenfiúi szabadsággal és kiváltságokkal.
Szükség szerint megfenyíti,
de nem taszítja el soha magától,
hanem fölkészíti arra,
hogy Jézus Krisztus örököstársaként az ő kibeszélhetetlen dicsőségének részese lehessen az örökkévalóságban.
 
Baptista Hitvallás
a. Az üdvösség állapota
Ha megvallottuk bűneinket és átadtuk az életünket az Úr Jézus Krisztusnak,
akkor ő megbocsátott és üdvösséget adott nekünk.
Az üdvösség az ember azon lelkiállapota,
amikor bűneink meg vannak bocsátva,
hiszünk az Úr Jézus Krisztusban,
Istennel kapcsolatban vagyunk a Szentlélek által,
és ha meghalunk,
akkor az Úrral leszünk örökké.
A megváltást nevezzük még üdvösségnek és örök életnek is.
Az pedig az örök élet,
hogy ismernek téged,
az egyedül igaz Istent,
és akit elküldtél,
a Jézus Krisztust.
Jn 17,3
További igék: Lk 19,9; Jn 10,28; Róm 1,16; Ef 2,8
b. Az üdvösség bizonyossága
Üdvösségünkben biztosak lehetünk,
mert az igében világosan meg van mondva,
hogy az Úr megbocsát azoknak,
akik megtérnek;
és akik hozzá jönnek,
azokat nem utasítja vissza.
Az az Úr,
aki kijelenti,
hogy elkárhoznak azok,
akik nem hisznek benne,
ugyanő mondja,
hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban,
az üdvözül.
Aki hisz a Fiúban,
annak örök élete van,
aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak,
nem lát majd életet,
hanem az Isten haragja marad rajta.
Jn 3,36
További ige: Jn 6,37
Akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban,
vagyis befogadták őt,
azok Isten gyermekeivé lettek.
A szerető Atya fogadott fiainak (gyermekeinek) tekint bennünket,
Jézus Krisztus,
az ő Fia miatt.
Mivel pedig Isten a leghatalmasabb ebben a világmindenségben,
ha ő elfogad,
akkor senki sem ragadhat ki minket az ő kezéből.
A mennyei Atya üdvösségünk legnagyobb biztosítéka.
Az én Atyám,
aki nekem adta őket,
mindennél nagyobb,
és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.
Én és az Atya egy vagyunk.
Jn 10,29-30
További igék: Jn 1,12-13; Jn 5,24; Jn 6,51; 2Kor 5,17
Mivel üdvösségünk bizonyos,
ezért a Szentlélek az üdvösség bizonyosságának érzését adja a hívő emberek szívébe.
Üdvösségünk tehát biztos tény.
Isten kegyelméből,
a Lélek által,
mi tudhatjuk és érezhetjük,
hogy üdvösségünk van,
Isten megbocsátott nekünk,
és az ő gyermekei vagyunk.
Akiket pedig Isten Lelke vezérel,
azok Isten fiai.
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek,
hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk:
„Abbá,
Atya!”
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról,
hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.
Ha pedig gyermekek,
akkor örökösök is:
örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak,
ha vele együtt szenvedünk,
hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
Róm 8,14-17
Üdvösségünk tehát az az új kapcsolat Istennel,
ami megtérésünkkel és újjászületésünkkel kezdődött,
és ami folytatódik az örökkévalóságban.
Ami Isten oldalát illeti,
ez a kapcsolat biztos és állandó.
Mivel a kapcsolat Istennel szereteten és viszonzáson alapszik,
ezért vigyáznunk kell,
hogy megmaradjunk Jézus Krisztusban,
hogy Istennel az üdvösség kapcsolata is megmaradjon.
Én vagyok a szőlőtő,
ti a szőlővesszők:
aki énbennem marad,
és én őbenne,
az terem sok gyümölcsöt,
mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
Ha valaki nem marad énbennem,
kivetik,
mint a lemetszett vesszőt,
és megszárad,
összegyűjtik valamennyit,
tűzre vetik és elégetik.
Jn 15,5-6
c. Az ellenség támadásai
Lelkünk ellensége,
„az ördög,
mint ordító oroszlán jár szerte,
keresve,
kit nyeljen el” (1Pt 5,8),
ezért vigyáznunk kell,
hogy üdvösségünk bizonyosságát ne veszítsük el.
Pál apostol azt mondja,
hogy fel kell vennünk az üdvösség sisakját (Ef 6,17),
vagyis maradjunk bizonyosak abban,
hogy üdvösségünk van Jézus Krisztus által.
Az ördög három területen támad bennünket,
hogy megingasson üdvösségünk bizonyosságában.
Az egyik terület a kételkedés.
Azt akarja,
hogy kételkedjünk Isten világos ígéreteiben,
hogy ne higgyük,
hogy üdvösségünk van annak következtében,
hogy átadtuk az életünket és hiszünk Jézus Krisztusban.
Határozottan el kell döntenünk,
hogy nem kételkedünk,
hanem Istennek hiszünk.
Annak pedig,
aki elküldött engem,
az az akarata,
hogy abból,
amit nekem adott,
semmit se veszítsek el,
hanem feltámasszam az utolsó napon.
Mert az én Atyámnak az az akarata,
hogy annak,
aki látja a Fiút,
és hisz benne,
örök élete legyen;
én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.
Jn 6,39-40
További ige: Jak 1,6
Egy másik támadási módja az ördögnek,
hogy érzelmeinkre alapozzunk.
Amikor nincsenek jó és nyugodt érzéseink,
vagy esetleg félelmeink vannak,
akkor azt sugallja nekünk,
hogy nem vagyunk jól lelkileg;
azt mondja,
hogy meg se tértünk igazán,
nem is fogadott el minket Isten.
Ezeket a hazugságokat vissza kell utasítanunk,
és csak Isten igéjében kell bíznunk!
… bár a szívünk elítél,
Isten mégis nagyobb a mi szívünknél,
és mindent tud.
1Jn 3,20
A harmadik terület,
amelyen támad bennünket az ördög,
a kudarcaink.
Ha bűnbe esünk,
azzal vádol minket,
hogy nem is vagyunk igazán hívők,
mert akkor nem követtük volna el az illető bűnt.
Megtörténhet,
hogy hívő életünk elején több kudarcot is át kell élnünk.
Amíg nem voltunk hívők,
addig nem is törődtünk azzal,
hogy vétkeztünk.
Most,
hogy az Úr megváltott,
érzékenyek vagyunk,
és zavar,
ha vétkezünk.
Épp ez a törődés és nyugtalan állapot bizonyítja,
hogy új emberek vagyunk Krisztusban.
Soha nem leszünk tökéletesek,
de tökéletesen bízhatunk Isten kegyelmében.
Ha bűnbe estünk,
rendezzük bűneinket,
álljunk fel,
és folytassuk az Úr követését és szolgálatát!
Gyermekeim,
ezt azért írom nektek,
hogy ne vétkezzetek;
ha pedig vétkezik valaki,
van pártfogónk az Atyánál:
az igaz Jézus Krisztus,
mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért;
de nemcsak a mienkért,
hanem az egész világ bűnéért is.
1Jn 2,1-2
További ige: Mik 7,8
d. Jézus Krisztus, a mi Megváltónk
Azért biztos az üdvösségünk,
mert Megváltónk maga Jézus Krisztus.
A bűn kérdése olyan nagy,
hogy annak megoldásához magára Istenre van szükség.
Ahhoz,
hogy Jézus Krisztus Megváltónk legyen,
Istennek és embernek is kellett lennie egyidőben.
Embernek azért,
hogy az ember bűnét hordozza,
Istennek pedig azért,
hogy amíg bűneink büntetését viseli,
ne kárhozzon el.
Megváltásunkért Isten Fiának,
az Istenség második személyének emberré kellett lennie,
testet kellett öltenie.
A mi Megváltónk tehát Istenember.
Kezdetben volt az Ige,
és az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige.
Ő kezdetben az Istennél volt.
Minden általa lett,
és nélküle semmi sem lett,
ami létrejött… saját világába jött,
és az övéi nem fogadták be őt.
Akik pedig befogadták,
azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat,
akik hisznek az ő nevében,
akik nem vérből,
sem a test,
sem a férfi akaratából,
hanem Istentől születtek.
Jn 1,1-3 és Jn 1,11-13
További igék: Fil 2,6-11; Kol 1,13-15; Zsid 2,17
Amikor Jézus Krisztus istenségére utalunk,
akkor tudnunk kell,
hogy az egy,
örökkévaló és igaz Isten Szentháromságban létezik.
Ez azt jelenti,
hogy az egy Isten három isteni személy formájában létezik.
Isten tehát Atya,
Fiú és Szentlélek.
Az ige bizonyságot tesz arról,
hogy az Atya is Isten,
a Fiú is Isten és a Szentlélek is Isten,
és hogy ez a három egy.
Isten lényét emberi értelemmel nem tudjuk felfogni,
ezért úgy kell elfogadnunk,
ahogy Isten kijelentette magát.
Mivel Jézus Krisztus,
Isten Fia,
a mi Megváltónk,
ez azt jelenti,
hogy biztos az üdvösségünk,
de azt is jelenti,
hogy semmilyen módon nem lehet üdvözülni,
csak ha ő üdvözít bennünket.
…nincsen üdvösség senki másban,
mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név,
amely által üdvözülhetnénk.
ApCsel 4,12
További ige: Mt 1,21
Az emberek sokszor más módon próbálnak üdvözülni,
nem a Jézus Krisztusba vetett hit,
a megtérés és újjászületés által.
Ahelyett,
hogy Jézus Krisztusban bíznának,
saját magukban bíznak,
abban,
amit ők maguk tesznek.
Az egyik helytelen felfogás az üdvösségről,
hogy azt jócselekedetekkel meg lehet nyerni.
Azonban senki sem elég jó ahhoz,
hogy Isten tetszését elnyerje.
Sőt,
ha megtehetnénk,
hogy mától kezdve egyáltalán ne vétkezzünk – ami lehetetlen – a korábban elkövetett bűneink miatt akkor is Isten ítélete lenne rajtunk,
és el kellene kárhoznunk.
Nincsen igaz ember egy sem,
nincsen,
aki értse,
nincsen,
aki keresse Istent.
Mind elhajlottak,
valamennyien megromlottak,
és nincsen,
aki jót tegyen,
nincs egyetlen egy sem.
Nyitott sír a torkuk,
nyelvükkel ámítanak,
kígyóméreg az ajkukon;
szájuk átokkal és keserűséggel van tele.
Lábuk gyors a vérontásra,
romlás és nyomorúság jár a nyomukban,
és a békesség útját nem ismerik:
Isten félelmével nem törődnek.
Róm 3,10-18
További ige: Róm 11,32
Az üdvösség elnyeréséről egy másik helytelen felfogás,
hogy az emberek vallásosságukban bíznak.
Az gondolják,
ha valaki őszintén és megfelelő mértékben vallásos,
akkor üdvözül.
A vallásos gyakorlatok,
szertartások és tanítások ismerete azonban nem helyettesíti az Úr Jézus Krisztusba vetett élő hitet.
Sem a zsidó vallás,
sem a keresztyén vallás,
sem más vallások gyakorlása által nem lehet üdvözülni,
csak Jézus Krisztus által.
Pál apostol kijelentette,
hogy a zsidó vallás megtartása által nem lehetett üdvözülni,
csak Jézus Krisztus által.
A pogány vallásos embereknek is Jézus Krisztust hirdette.
…tudjuk,
hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg,
hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által.
Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk,
hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit,
és nem a törvény cselekvése által,
mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.
Gal 2,16
További igék: Gal 2,21; Fil 3,4-8; ApCsel 17,22-31
Bízzunk egyedül az Úr Jézus Krisztusban,
a mi szeretett Megváltónkban,
hogy üdvözüljünk!
Ez a bizonyságtétel pedig az,
hogy Isten örök életet adott nekünk,
és ez az élet az ő Fiában van.
1Jn 5,11-12
 
 
Emlékezz!
–Mi az üdvösség?
–Kik lehetnek biztosak üdvösségükben?
–Milyen területeken támad bennünket az ördög, hogy elveszítsük üdvbizonyosságunkat?
–Vannak emberek, akik nem úgy akarnak üdvözülni, hogy Jézus Krisztusban, az egyedüli Megváltóban bíznak. Hogyan próbálnak ezek üdvözülni?
Elmélkedj!
–Ha vétkezel, hogyan hat az üdvbizonyossági érzésedre?
–Hogyan tapasztaltad meg az üdvbizonyosság tudatát? Ha nincs üdvbizonyosságod, akkor mit kellene tenned?
–Az ördög mely támadása a legerősebb nálad, hogy elvegye üdvbizonyosságodat?
Cselekedj!
–Gondold át a fentebb idézett igeverseket, és fogalmazd meg magadnak, hogy mennyire bizonyos az üdvösség, amit Jézus Krisztus ad?
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!