Vissza a tartalomjegyzékhez
13. A bennünk lakó Szentlélek
‏‏‎
Hisszük,
hogy a Szentlélek szüntelenül munkálkodik az újjászületett ember szívében és életében.
Tanítja,
vezeti,
tanácsolja,
megfeddi,
bátorítja és vigasztalja a hívőt;
lelki gyümölcsök termésére készteti;
képessé teszi arra,
hogy Istennel és testvéreivel valóságos közösségben élhessen;
esedezik érette,
és elpecsételi a teljes váltság napjára.
Hisszük,
hogy a Szentlélek Isten dicsőségére,
Krisztus testének építésére,
a gyülekezet tagjainak tökéletesbítésére kegyelmi ajándékokat oszt megváltott és megszentelt gyermekeinek.
 
Baptista Hitvallás
Amikor hiszünk az Úr Jézusban és befogadjuk őt,
akkor a Szentlélek is az életünkbe jön.
A Szentlélek munkája nagyon fontos a hívő ember életében.
a. A Szentlélek személye
A Szentlélek isteni személy,
a Szentháromság harmadik személye.
A Szentírás úgy beszél róla,
mint személyről,
és nem,
mint valami isteni erőről,
amely kényünk-kedvünk szerint rendelkezésünkre áll.
A Szentlélek személy voltát el kell ismernünk ahhoz,
hogy irányítson bennünket.
A Szentlélek olyan dolgokat tesz,
amiket csak egy személy tehet:
–Tanít:
Lk 12,12;
Jn 14,26
–Útmutatást ad:
ApCsel 10,19-20
–Szól:
Mk 13,11
–Szolgálatra rendel:
ApCsel 20,28
–Közbenjár:
Róm 8,26
–Lehet hazudni neki:
ApCsel 5,1-4
A Szentlélek isteni voltáról tanúskodik a Szentírás,
mert olyan dolgokat tulajdonít neki,
amiket csak Isten végezhet:
–A Szentlélekre úgy utal az ige,
mint Istenre:
ApCsel 5,3-4
–A Szentlélek úgy cselekszik,
mint Isten:
teremt Zsolt 104,30,
1Móz 1,2;
halottakat támaszt Róm 8,11;
lelki ajándékokat ad 1Kor 12,8-11;
a Biblia íróit ihlette 2Pt 1,21.
Isten tulajdonságaival rendelkezik:
szent,
ahogy neve is mutatja;
örökkévaló Zsid 9,14;
mindentudó 1Kor 2,10-13;
mindenütt jelenvaló Zsolt 139, 7-10; mindenható Lk 1,35 és 37.
A Szentlélek,
mivel Isten,
ezért láthatatlan.
Jelenlétét munkája alapján érzékeljük.
A hívő emberek gyakran érzik a Szentlélek jelenlétét,
de ő nemcsak akkor van jelen,
és nemcsak akkor munkálkodik,
amikor érezzük.
A Szentlélek munkája,
hogy Jézus Krisztusra és az Atyára mutasson,
ezért nem magára hívja fel a figyelmet.
Amikor Jézus Krisztus vagy a mennyei Atya megdicsőül,
munkálkodik,
vagy a figyelmünk rájuk terelődik,
akkor biztosak lehetünk abban,
hogy ezt a Szentlélek idézte elő.
…amikor azonban eljön ő,
az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra;
mert nem önmagától szól,
hanem azokat mondja,
amiket hall,
és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.
Ő engem fog dicsőíteni,
mert az enyémből merít,
és azt jelenti ki nektek.
Jn 16,13-14
b. A Szentlélek munkája a megtérésben
A Szentlélek állandóan munkálkodik a világban.
Munkájához hozzátartozik,
hogy az embereket előkészítse a megtérésre.
A megtéretlen emberek a Sátán fogságában vannak,
de ha Isten megszabadítja őket,
akkor a Sátánnak el kell engednie az embert.
A Szentlélek Isten legyőzi a Sátánt.
A Szentlélek meggyőzi az embereket arról,
hogy bűnösök.
A bűnös ember vagy nem látja,
hogy bűnös,
vagy ha el is ismeri bűneit,
nem tudja azt megbánni,
mert nem látja olyan komolynak,
mint amilyen komoly az.
Az ember igazán bűnösnek és elkárhozottnak csak a Szentlélek által látja magát.
Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét.
Rátekintenek arra,
akit átdöftek,
és úgy gyászolják,
ahogyan az egyetlen gyermeket szokták,
és úgy keseregnek miatta,
ahogyan az elsőszülött miatt szoktak.
Zak 12,10
További igék: Jn 16,7-11
Nemcsak a bűn ismeretét idézi elő a Szentlélek,
hanem a bűnbánat érzését is,
azáltal,
hogy a bűnt nagyon komolynak mutatja be.
A Szentlélek nem azért láttatja meg az emberrel,
hogy bűnös,
hogy az szenvedjen,
hanem azért,
hogy Krisztushoz vezessen őt.
A Szentlélek rámutat arra,
hogy Krisztus a Megváltó,
és ő kész megbocsátani az embernek.
Így térhet meg a Szentlélektől meggyőzött,
és a bűneit megbánó ember az Úr Jézus Krisztushoz.
c. A Szentlélek munkája a hívő életben
A megtért hívő emberben a Szentlélek tovább munkálkodik,
és az első dolog,
amit a megtérő emberben elvégez,
az az üdvösség tudata.
Ez egy mély meggyőződés arról,
hogy Isten gyermeke lett.
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek,
hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk:
„Abbá,
Atya!”
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról,
hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.
Róm 8,15-16
Az Úr Jézus azt mondta tanítványainak,
hogy a Szentlélek tanítani is fogja az övéit.
Lelki dolgokat világosít meg előttük,
de mindenekfölött a tanítványok eszébe juttatja,
és életükre alkalmazza azt,
amit ő tanított.
A Szentlélek,
akit Vigasztalónak és Pártfogónak is neveznek,
nehéz helyzetekben megvigasztal,
és pártunkat fogja a kísértések és a Sátán támadásai idején.
A Pártfogó pedig,
a Szentlélek,
akit az én nevemben küld az Atya,
ő tanít majd meg titeket mindenre,
és eszetekbe juttat mindent,
amit én mondtam nektek.
Jn 14,26
A Szentlélek vezeti is az Úr Jézus tanítványait.
Ez azt jelenti,
hogy megmutatja nekünk,
hogy mi az Úr akarata,
és életünk különböző helyzeteiben segít nekünk az Úr szerint dönteni és az Úr akaratát megélni.
A Szentlélek vezetése azonban nem korlátozódik csak nagyfontosságú döntésekre,
hanem arra irányul,
hogy életünk minden területén Isten akarata szerint éljünk.
Ti azonban nem test szerint éltek,
hanem Lélek szerint,
ha Isten Lelke lakik bennetek.
De akiben nincs a Krisztus Lelke,
az nem az övé.
Róm 8,9
További igék: Róm 8,12-14; Gal 5,16-18
A Szentlélek,
amint neve is mutatja,
a szentséget munkálja az életünkben.
Szentnek lenni azt jelenti,
hogy Isten akarata szerint élünk,
és olyan lelki és erkölcsi tulajdonságok jelennek meg bennünk,
amelyek hasonlítanak hozzá.
d. A Szentlélek gyümölcse
A Szentlélek megszentelő munkája közben megtermi életünkben a Lélek gyümölcsét.
A gyümölcs olyan lelki és erkölcsi tulajdonságok összessége,
amely mutatja,
mennyire szentelődött meg életünk,
azaz mennyire hasonlítunk az Úr Jézus Krisztusra.
A Galata levél 5.
fejezetének 22-23.
verseiben fel van sorolva a Lélek gyümölcse:
szeretet,
öröm,
békesség,
türelem,
szívesség,
jóság,
hűség,
szelídség és önmegtartóztatás.
Összesen kilenc tulajdonság összességéről van szó.
A Lélek gyümölcse a test,
vagyis a bűnös természetünk,
cselekedeteivel van szembeállítva (Gal 5,19-21).
Akik Jézus Krisztuséi,
azok nem élik a test cselekedeteit,
hanem a győznek azok felett a Szentlélek erejével.
Akik pedig Krisztus Jézuséi,
a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.
Gal 5,24
e. Vétkezés a Szentlélek ellen
Mivel a Szentlélek Isten,
ezért lehet vétkezni ellene.
A hívők úgy vétkeznek,
hogy megszomorítják,
vagy megoltják a Szentlelket,
a hitetlenek pedig úgy,
hogy káromolják őt.
A hívő ember akkor szomorítja meg a Szentlelket,
amikor nem engedelmeskedik neki.
A Lélek eszébe juttatja az igét,
vagy vezetni szeretné,
a hívő ember pedig nem engedelmeskedik.
Mivel a Szentlélek személy,
és nem csupán erő,
ezért megszomorodik.
És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét,
aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
Ef 4,30
A Szentlelket akkor oltjuk meg,
ha valamire meg akar tanítani,
ki akar munkálni bennünk valamit,
és mi nem engedelmeskedünk.
Ilyenkor lelkileg elgyengülünk,
elveszítjük lelkesedésünket és örömünket.
Ez az állapot hasonlít ahhoz,
amikor kialszik a tűz – megoltottuk a Lélek munkáját.
Ilyenkor komoly bűnbánatot kell tartanunk,
és újra engedelmeskednünk kell a Szentléleknek.
A Lelket ne oltsátok ki!
1Thessz 5,19
A Szentlélek káromlása akkor történik,
amikor az ember tapasztalja,
hogy munkálkodik a Szentlélek,
de erre azt mondja,
hogy ez nem Istentől,
hanem az ördögtől van.
Így vétkeztek Jézus idejében egyes zsidók a Szentlélek ellen.
Ezért mondom nektek:
minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek,
de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.
Mt 12,31
f. A Szentlélek ajándékai
A Szentlélek ajándékai azok a különleges képességek,
amelyeket a hívő emberek azért kapnak,
hogy legyen lelki erejük az Úr szolgálatára.
A Lélek ajándékai valójában a Szentlélek megnyilvánulásai a hívő ember lelki munkája által.
Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak,
eszerint szolgálunk is:
Róm 12,6
További igék: Róm 12,7-8; 1Kor 12,8-10; Ef 4,11; 1Pt 4,10-11
A Lelki ajándékoknak az alábbi jellegzetességei vannak:
–A Szentlélek adja mindenkinek azt az ajándékot,
amelyiket akarja;
–A közösség építésére szolgálnak,
nem pedig a saját épülésünkre;
–Nincs mindenkinek minden ajándéka;
–Akkor valódiak a lelki ajándékok,
ha a Lélek gyümölcsével járnak együtt.
 
 
Emlékezz!
–Mikor költözik az életünkbe a Szentlélek?
–Miért mondjuk, hogy a Szentlélek személy, és nem csak egy erő?
–Minek az alapján mondjuk, hogy a Szentlélek Isten?
–Mi a Szentlélek fő munkája?
–Hogyan munkálkodik a Szentlélek a megtéréskor?
–Mit tesz a Szentlélek a hívő ember életében?
–Sorold fel a Szentlélek gyümölcsét a Galata 5,22-23 alapján!
–Hogyan vétkezhetünk a Szentlélek ellen?
–Mik a Lélek adományai, és mire valók?
Elmélkedj!
–Hogy tapasztaltad meg eddigi életedben a Szentlélek munkáját, megtérésedkor vagy azután?
–Megtalálható már az életedben a Szentlélek gyümölcse?
–Vétkeztél már a Szentlélek ellen? Mi történt azután?
Cselekedj!
–Figyelj a Szentlélek munkájára életedben! Légy kész engedelmeskedni, amikor tanítani, vezetni és megszentelni akar téged!
–Kérd az Urat, hogy a Szentlélek gyümölcse tapasztalható legyen életedben!
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!