Vissza a tartalomjegyzékhez
12. Bizalom és engedelmesség
‏‏‎
Imádkozva nyújtom feléd kezem,
lelkem utánad eped,
mint a kiszikkadt föld.
Siess,
Uram,
hallgass meg,
mert odavan a lelkem.
Ne rejtsd el orcádat előlem,
mert olyan leszek,
mint a sírba leszállók!
Hadd halljam minden reggel,
hogy hűséges vagy,
hiszen benned bízom!
Ismertesd meg velem,
melyik úton járjak,
mert hozzád vágyódik lelkem.
 
Dávid,
a zsoltáros
Isten gyermekeiként abban a kiváltságban van részünk,
hogy békességgel,
szeretettel és reménységgel teljes életet élhetünk.
Ez az élet az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkból ered.
Erre a kapcsolatra vigyáznunk kell,
mert megronthatja a bűn és az Isten akarata iránti engedetlenség.
Az Úrral való kapcsolatunk feltétele az engedelmesség.
Bízhatunk Isten gondviselésében,
megtartásában,
segítségében,
abban,
hogy végezni fogja megszentelő munkáját életünkben,
és elkészít az örökké tartó életre az ő dicsőségében.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,
ne is csüggedjen.
Hallottátok,
hogy én megmondtam nektek:
elmegyek,
és visszajövök hozzátok.
Ha szeretnétek engem,
örülnétek,
hogy elmegyek az Atyához,
mert az Atya nagyobb nálam.
Jn 14,27-28
További igék: Zsolt 23,1-6; Zsid 13,5
a. Isten gondviselése
Isten gondoskodik rólunk minden körülmények között.
Ha engedelmeskedünk igéjének,
és őt és az ő országát tesszük első helyre életünkben,
akkor ő megígérte,
hogy gondoskodik a megélhetésünkhöz szükséges dolgokról.
Ne aggódjatok tehát,
és ne mondjátok:
Mit együnk?
- vagy:
Mit igyunk?
- vagy:
Mit öltsünk magunkra?
Mindezt a pogányok kérdezgetik;
a ti mennyei Atyátok pedig tudja,
hogy szükségetek van minderre.
De keressétek először az ő országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
Mt 6, 31-33
Isten az ő szeretetéből életünk minden részletét ismeri és gondoskodik rólunk.
Gondoskodik a családi élet területén,
a munkánk területén,
egészségünk területén,
stb.
Az Úr igéje által bátorít,
hogy életünk minden részletével kapcsolatban imádkozzunk.
Az Úr meghallgatja és megadja azokat a kéréseinket,
amik akarata szerint vannak,
amik lelki javunkat is szolgálják és megdicsőítik nevét.
Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
és Isten békessége,
mely minden értelmet meghalad,
meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Fil 4,6-7
További igék: Jn 15,16; 1Pt 5,7
Isten gondviselése nemcsak a földi életünkkel kapcsolatos.
A földi életünk és a testünk fontos ugyan,
de ennél még fontosabb a lelkünk állapota,
növekedésünk a lelki életben és az örök életünk.
Isten gondoskodása kiterjed arra is,
hogy a lelki életben növekedjünk.
Gondoskodik számunkra lelki testvérekről,
és arról,
hogy a földi élet körülményei,
ha azok nehezek is,
lelki hasznunkra váljanak.
Mielőtt megszülettünk volna,
Istenünk gondoskodó szeretetében eltervezte mindazokat a jókat,
amikkel meg akar áldani a földi életben,
hogy örömmel és hatékonyan tudjuk őt szolgálni.
Mielőtt megformáltalak az anyaméhben,
már ismertelek,
és mielőtt a világra jöttél,
megszenteltelek,
népek prófétájává tettelek.
Jer 1,4-5
További igék: Ef 1,4-5
A földi élet megpróbáltatásai és nehézségei,
Isten gondoskodásából,
lelki javunkat szolgálják.
Ezért az Úr sokszor megenged nehézségeket és betegségeket életünkbe,
hogy abból lelki hasznunk váljon.
Bizony,
javamra vált a nagy keserűség.
Hiszen megmentettél az enyészet vermétől,
és hátad mögé dobtad minden vétkemet.
Ézs 38,17
További igék: 1Kor 10,13; 2Kor 4,17; 1Pét 1,7
b. Isten megtartása
Amíg a világban vagyunk,
ellenséges területen élünk,
mert a mi ellenségünk,
„az ördög,
mint ordító oroszlán jár szerte,
keresve,
kit nyeljen el.”
(1Pt 5,8).
Az Úr Jézus Krisztus a tanítványait elküldte,
„mint bárányokat a farkasok közé” (Lk 10,3).
Ilyen ellenséges világban Isten meg tud bennünket tartani.
Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből,
a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.
2Pt 2,9
További ige: Jn 17,12
Addig,
míg az Úr jónak látja,
hogy éljünk ezen a földön,
és amíg terve van velünk,
megtart bennünket,
bármilyen nagy támadásnak is lennénk kitéve.
Életünk ideje és körülményei az Úr kezében vannak.
Bármilyen nehéz,
nagy próbákon mennénk is keresztül,
ő megtart bennünket.
Ne félj,
mert megváltottalak,
neveden szólítottalak,
enyém vagy!
Ha vízen kelsz át,
én veled vagyok,
és ha folyókon,
azok nem sodornak el.
Ha tűzben jársz,
nem perzselődsz meg,
a láng nem éget meg.
Ézs 43,1-2
További igék: Róm 8,38-32 és 38-39; Jel 3,10
Testi életünknél azonban fontosabb a lelkünk,
és hogy megmaradjunk az Úr mellett hűséges szívvel és szent élettel.
Az Úr Jézus megígérte,
hogy megtart bennünket,
és elkészít,
hogy örökké vele legyünk.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem.
Az én Atyám házában sok hajlék van;
ha nem így volna,
vajon mondtam volna-e nektek,
hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?
És ha majd elmentem,
és helyet készítettem nektek,
ismét eljövök,
és magam mellé veszlek titeket,
hogy ahol én vagyok,
ott legyetek ti is.
Jn 14,1-3
További ige: Jn 10,28
Ahhoz,
hogy az Úr megtartását megtapasztalhassuk,
nekünk is meg kell maradnunk őbenne.
Ez azt jelenti,
hogy szeretettel engedelmeskedünk neki,
és engedjük,
hogy átformálja az életünket.
Én vagyok a szőlőtő,
ti a szőlővesszők:
aki énbennem marad,
és én őbenne,
az terem sok gyümölcsöt,
mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
Ha valaki nem marad énbennem,
kivetik,
mint a lemetszett vesszőt,
és megszárad,
összegyűjtik valamennyit,
tűzre vetik és elégetik.
Jn 15,5-6
További igék: Jn 10,4-5; Zsid 10,38-39
c. Isten segítsége
Az életünk folyamán gyakran kerülünk olyan helyzetbe,
amikor szükségünk van Isten segítségére.
Az ige arra biztat,
hogy hívjuk segítségül Istent,
aki megsegít minket.
Mivel az ő gyermekei vagyunk,
bizalommal kérhetünk tőle segítséget.
Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!
Én megszabadítalak,
és te dicsőítesz engem.
Zsolt 50,15
További igék: Zsolt 90,1-7; Mt 15,26
Isten segítségére csak azokban a dolgokban számíthatunk,
amelyek megegyeznek szent akaratával.
Nem kérhetjük Isten segítségét olyan dologban,
amit ő nem szeretne látni az életünkben.
Csak azt adja meg,
amit akarata szerint kérünk.
Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti,
hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk,
meghallgat minket.
1Jn 5,14
További igék: Jak 4,1-3
Az Úr mindenfajta segítsége által a bizalmunk folyton növekszik iránta.
Minél többször tapasztaljuk segítségét,
annál jobban megismerjük szeretetét és hűségét.
Az Úr a lelki életünkben,
és a vele való közösségünkben is segítségünkre van.
Bátran fordulhatunk hozzá.
Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön.
Mert amiért imádkoznunk kell,
nem tudjuk úgy kérni,
ahogyan kell,
de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róm 8,26
További igék: Mt 7,7-11; Lk 17,3-5
d. Isten megszentelő és nevelő munkája
Istenünk gondoskodó kegyelmének és a mi engedelmességünknek az lesz az eredménye,
hogy megszentelődik az életünk,
és szorosabbá válik a kapcsolatunk vele.
Éppen ezért meg vagyok győződve arról,
hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát,
elvégzi a Krisztus Jézus napjára.
Fil 1,6
További igék: 1Thessz 5,23-24
Istent örökké fogjuk magasztalni a dicsőségben az ő gondoskodásáért és kegyelméért.
Most,
míg e testben élünk,
nem látjuk mindenben gondoskodó kezét,
és a bizalmunk sem mindig egyforma erős benne.
De majd eljön a nap,
amikor mi is világosan és tisztán látunk majd mindent,
hogy mit miért tett velünk az Úr.
Ezt most csak hit által tudjuk,
de előre magasztaljuk érte őt.
Ezek után láttam:
íme,
nagy sokaság volt ott,
amelyet megszámlálni senki sem tudott,
minden nemzetből és törzsből,
népből és nyelvből;
a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve,
kezükben pedig pálmaágak,
és hatalmas hangon kiáltottak:
„Az üdvösség a mi Istenünké,
aki a trónuson ül,
és a Bárányé!”
Jel 7,9-10
További igék: 1Kor 1,8; 1Pt 5,10
 
 
Emlékezz!
–A lecke szerint milyen kiváltságban van részünk Isten gyermekeiként?
–Sorolj fel néhányat azon dolgok közül, amikben Mennyei Atyánk gondoskodik rólunk!
–Miben nyilvánul meg Isten megtartó kegyelme életünkben?
–Milyen dolgokban számíthatunk Isten segítségére?
Elmélkedj!
–Miben tapasztaltad idáig Isten gondoskodását és megtartását életedben?
–Miben szoktad Isten segítségét kérni?
–Vajon, amit kérsz, megegyezik-e az ő akaratával?
Cselekedj!
–Bizalommal hozd az Úr elé szükségeidet és higgyed, hogy akarata szerint betölti azokat!
–Beszélgess el egy lelki testvérrel, és mondd el neki, hogyan tapasztaltad életedben Isten gondoskodását és megtartó kegyelmét! Kérdezd meg őt is, hogy milyen tapasztalatai vannak ezen a területen!
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!