Vissza a tartalomjegyzékhez
11. Szolgáló és adakozó élet
‏‏‎
Az az én parancsolatom,
hogy úgy szeressétek egymást,
ahogyan én szerettelek titeket.
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál,
mintha valaki életét adja barátaiért.
Ti barátaim vagytok,
ha azt teszitek,
amit én parancsolok nektek.
 
Jézus Krisztus
A keresztyén élet az Úr Jézus példája szerinti élet.
Ő példát adott nekünk abban is,
hogyan szolgáljunk az ő dicsőségére és az emberek javára.
Ahogyan ő az életét adta érettünk,
mi is életünket adjuk másokért.
Az Úr Jézus megváltott bennünket az önző és a magunknak való élettől,
hogy szabadok legyünk másokért élni.
De közöttetek ne így legyen:
hanem aki naggyá akar lenni közöttetek,
az legyen a szolgátok… Mint ahogy az Emberfia sem azért jött,
hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul sokakért.
Mt 20,26 és 28
További igék: Jn 13,16-17; Zsid 12,28
Szolgálatnak minősül mindaz a jócselekedet,
amit embertársaink és lelki testvéreink anyagi és lelki szükségeinek betöltésére teszünk.
Fontos megértenünk,
hogy a szolgálat keresztyén életünk alapvető része.
Oda kell figyelnünk a lehetőségekre,
a szükségekre és a Szentlélek vezetésére,
hogy szolgálni tudjunk.
…a szolgálatkészségben fáradhatatlanok,
a lélekben buzgók:
az Úrnak szolgáljatok.
Róm 12, 11
További igék: Jn 12,26; Róm 6,19
A keresztyén szolgálatnak több formája van:
fizikai segítség munkával vagy pénzzel,
tanácsadás és biztatás,
imádkozás,
lelki támasz,
együttérzés és szeretet megmutatása,
bizonyságtevés,
szolgálat az igével,
stb.
A szolgálat különféle formáit használva sokféle szolgálati terület áll rendelkezésünkre,
mert az emberek sokféle szükséggel rendelkeznek.
A lehetséges szolgálatokból említsünk meg néhányat.
a. Szolgálat a családban
A szülők szolgálatot végeznek akkor,
amikor Isten igéjének engedelmeskedve felnevelik és oktatják gyermekeiket.
Felkészítik az életre,
de hitre is tanítják őket;
segítik őket,
hogy térjenek meg,
és fogadják el az Úr Jézust Megváltójuknak.
Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik,
az megtagadja a hitet,
és rosszabb a hitetlennél.
1Tim 5,8
További ige: Ef 6,4
A szülők szolgálnak akkor is,
amikor egymásnak segítőtársai az élet minden területén,
és nem a maguk kényelmét és hasznát keresik.
A férjnek és a feleségnek egymást segíteniük kell a lelki élet megélésében is.
Ugyanígy,
ti asszonyok,
engedelmeskedjetek férjeteknek,
hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének,
feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket,
felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre… És ugyanígy,
ti férfiak is,
megértően éljetek együtt feleségetekkel,
mint a gyengébb féllel,
adjátok meg nekik a tiszteletet,
mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében,
hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.
1Pt 3,1-2, 7
További igék: Ef 5,25-30
A gyermekek,
szüleiknek engedelmeskedve,
szolgálatot végeznek,
amikor az Úr Jézus iránti szeretetből bekapcsolódnak a családi életbe,
és elvégzik azokat a feladatokat,
amiket a szüleik adnak nekik.
Gyermekek!
Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban,
mert ez a helyes.
„Tiszteld apádat és anyádat”:
ez az első parancsolat,
amelyhez ígéret fűződik,
mégpedig ez:
„hogy jó dolgod legyen,
és hosszú életű légy a földön.
Ef 6,1-3
A családban végzett szolgálat egy fontos oldala az,
amikor az idős szülőkről kell gondot viselni életük utolsó szakaszában,
amikor ők már gyengék vagy betegek.
Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak,
ezek tanulják meg,
hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg,
és hálájukat szüleik iránt róják le,
mert ez kedves az Istennek.
1Tim 5,4
b. Szolgálat embertársaink felé
Hívő emberként késznek kell lennünk,
hogy minden szükségben lévő embernek segítsünk.
Szolgálatunkkal megmutatjuk nekik Krisztus szeretetét.
A készségnek bennünk kell lennie még akkor is,
ha nem tudunk mindenkinek segíteni,
mert a mi időnk és pénzünk,
vagy más lehetőségeink korlátozottak.
Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen,
mégpedig annak javára,
épülésére.
Róm 15,2
További igék: 2Kor 9,13; Gal 6,10
Embertársaink felé a legnagyobb szolgálat,
ha bizonyságot teszünk nekik életünkkel és szavainkkal az Úr jóságáról és kegyelméről,
és Krisztushoz vezetjük őket.
Így nemcsak egy időleges vagy fizikai szükséget töltünk be,
hanem az örök életre is elvezetjük őket.
Az okosok fényleni fognak,
mint a fénylő égbolt,
és akik sokakat igazságra vezettek,
mint a csillagok,
mindörökké.
Dán 12,3
További igék: ApCsel 11,20-21
Hogy hiteles legyen bizonyságtételünk,
szeretetünket gyakran hosszantartó szolgálattal és barátsággal kell bemutatnunk.
Hogy szolgálatunk hatékony legyen,
imádkoznunk kell értük.
Elsősorban azok felé az emberek felé vagyunk felelősek szolgálni,
akikhez közel hozott bennünket az Úr:
például családunk,
gyülekezetünk,
szomszédjaink,
munka-,
és iskolatársaink,
stb.
c. Szolgálat a gyülekezetben
A gyülekezetnek,
az ige tanítása szerint,
úgy kell működnie,
mint egy testnek.
A testben minden tagnak megvan a maga szerepe és feladata.
Mindenkinek a szolgálata fontos a gyülekezetben,
függetlenül az illető korától,
lelki ajándékától és lelki érettségétől.
Mert ahogyan a test egy,
bár sok tagja van,
de a test valamennyi tagja,
noha sokan vannak,
mégis egy test,
ugyanúgy a Krisztus is.
1Kor 12,12
További igék: 1Kor 12,13-27
A gyülekezeti szolgálatra a Szentlélek készít fel úgy,
hogy különböző képességeket (lelki ajándékokat) ad nekünk.
Ezeknek az a célja,
hogy velük szolgálva a gyülekezet tagjainak lelki érettségén munkálkodjunk,
hogy fejlődjenek lelkileg,
és jobban szeressék Jézus Krisztust és jobban engedelmeskedjenek neki.
Az Úr így válaszolt:
„Ki tehát a hű és okos sáfár,
akit az úr szolgái fölé rendel,
hogy idejében kiadja élelmüket?
Boldog az a szolga,
akit,
amikor megérkezik az úr,
ilyen munkában talál!
Lk 12,42-43
További igék: Gal 5,13; ApCsel 20,35
A gyülekezetben az istentiszteleten,
és azon kívül szolgálhatunk a következő területeken:
Közbenjáró imádsággal.
Megfigyeljük,
vagy megtudjuk testvéreink fizikai és lelki szükségleteit,
és imádkozunk értük.
ApCsel 6,4;
Kol 1,9-11
Lelki beszélgetés és bátorítás.
Az Úr indíthat bennünket arra,
hogy valakinek egy lelki tanácsot,
bátorító szót,
egy igeverset mondjunk.
Arra is indíthat bennünket,
hogy ha látunk valakit vétkezni,
figyelmeztessük,
hogy hagyja abba,
és bánja meg bűnét.
Zsid 12,12-15
Bekapcsolódás az istentiszteletbe.
Ezt megtehetjük,
ha buzgón énekelünk,
hangosan imádkozunk,
elmondjuk egy bizonyságtételben vagy hozzászólásban,
hogy mit tett velünk az Úr,
stb.
Ezekből a szolgálatokból épülni fog a gyülekezet.
1Kor 14,26;
Kol 3,16
Igei szolgálat.
Amikor egy tag lelkileg érettebb lesz,
és ha kap ajándékot a Szentlélektől az igehirdetésre vagy tanításra,
akkor ilyen szolgálatra is megbízza a gyülekezet.
Róm 12,6-7; 1Pt 4,11
d. Adakozás
Az adakozás az a szolgálat,
amikor anyagi javainkat és pénzünket bocsátjuk az Úr rendelkezésére,
és szolgálunk azok felé,
akik szükségben vannak,
vagy támogatjuk a gyülekezetünk szolgálatait és az evangélium terjedését.
Adjátok el vagyonotokat,
és adjátok alamizsnául,
szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket,
kifogyhatatlan kincset a mennyben,
ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá,
a moly sem emészti meg.
Mert ahol a ti kincsetek van,
ott lesz a ti szívetek is.
Lk 12,33-34
További igék: Lk 21,1-4
Az Ószövetségben Isten megparancsolta,
hogy a zsidók minden bevételük tizedrészét adják az Úr rendelkezésére és vigyék a templomba.
Az Újszövetségben nem lett ez a parancs eltörölve,
de nem parancsra,
hanem önkéntesen adakozunk.
Adakozásunk nem lehet kevesebb,
mint az ószövetségi tized.
Te pedig,
amikor adományt adsz,
ne tudja a bal kezed,
mit tesz a jobb,
hogy adakozásod titokban történjék;
a te Atyád pedig,
aki látja,
ami titokban történik,
megfizet neked.
Mt 6,3-4
További igék:3Móz 27,30-33; 5Móz 14,23; 1Kor 9,6-11
Az adakozást jókedvvel és örömmel kell tenni,
bízva Istenben,
hogy kirendeli,
amire szükségünk van az anyagiak területén is,
és nem fogunk szükséget látni amiatt,
hogy adakozunk.
De keressétek először az ő országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
Ne aggódjatok tehát a holnapért,
mert a holnap majd aggódik magáért:
elég minden napnak a maga baja.
Mt 6,33-34
Mindenki adakozhat,
akinek valamilyen bevétele van:
pénzben,
terményben vagy más javakban.
e. Szolgálat a missziómezőn
A keresztyének közül egyeseket az Úr elhív,
hogy otthonától vagy országától távol szolgálja őt.
Az ilyen szolgálattevők hirdetik az evangéliumot,
gyülekezeteket plántálnak,
gyülekezeteket erősítenek,
és jótékonysági munkát végeznek,
például tanítanak,
segítenek az embereknek különböző munkákban,
stb.
Egyszer,
amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek,
ezt mondta a Szentlélek:
„Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára,
amelyre elhívtam őket.”
Akkor böjtölés,
imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.
ApCsel 13,2-3
További igék: Mk 16,15-16
Ha valakit az Úr ilyen szolgálatra hív,
akkor engedelmeskednie kell.
Akiket pedig nem ilyen szolgálatra hív,
azoknak támogatniuk kell anyagilag és lelkileg a misszionáriusokat.
Imádkozzatok egyúttal értünk is,
hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját,
hogy szólhassuk a Krisztus titkát,
amely miatt most fogoly is vagyok,
hogy azt hirdethessem.
Kol 4,3-4
További igék: Fil 4,15-19
f. A szolgáló élet feltételei
Hogy szolgáló életet élhessünk,
készségesen követnünk kell az Úr Jézus példáját,
aki megváltott minket.
Ő azért halt meg értünk,
hogy mi,
akik hiszünk benne,
ne magunknak éljünk,
hanem az ő ügyéért.
Ehhez le kell mondanunk saját érdekeinkről (meg kell tagadnunk magunkat),
és szeretnünk kell az Úr Jézus Krisztust.
Azután így szólt mindnyájukhoz:
„Ha valaki énutánam akar jönni,
tagadja meg magát,
vegye fel naponként a keresztjét,
és kövessen engem.”
Lk 9,23
További igék: Róm 12,1-2
A szolgáló élethez szükséges,
hogy az embereket szeressük,
és hogy legyünk kitartók és buzgók a szolgálatban.
Nem az emberektől,
hanem az Úrtól kell várnunk a jutalmat.
Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé,
hogy mindenki megkapja,
amit megérdemel,
aszerint,
amit e testben cselekedett:
akár jót,
akár gonoszat.
2Kor 5,10
További igék: Róm 12,11; 2Kor 4,1
 
 
Emlékezz!
–Mi a keresztyén szolgálat?
–Hányféle formája van a keresztyén szolgálatnak?
–Hogyan szolgálhatjuk az Urat a családban?
–Mivel szolgálhatunk embertársaink felé?
–Miért kell szolgálnunk a gyülekezetben is? Mivel szolgálhatunk a gyülekezet felé?
–Miért és hogyan kell adakoznunk?
–Mi a feltétele annak, hogy szolgáljunk?
Elmélkedj!
–Valóban megértetted, hogy a keresztyén élet arról szól, hogy szolgálunk és életünket adjuk másokért?
–A családban végzett kötelességed teljesítését, és a családért végzett munkádat az Úr szolgálatának tekinted?
–Hogyan és mivel tudnál az emberek felé úgy szolgálni, hogy szolgálatod által megismerjék az Úr Jézus Krisztus szeretetét?
–A tanultakat figyelembe véve, mivel tudnál szolgálni a gyülekezetben?
–Adakozol abból, amid van?
Cselekedj!
–Keress alkalmat, hogy egy embertársad felé szolgálj a következő napokban!
–Adakozz szívesen, legalább jövedelmed tizedét bocsásd a gyülekezet rendelkezésére!
–Kapcsolódj be a gyülekezet szolgálatába! Kérdezd meg a lelkipásztort vagy a gyülekezet egy elöljáróját, hogyan teheted ezt?
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!