Vissza a tartalomjegyzékhez
1. Bűn és megtérés
‏‏‎
Hisszük,
hogy a megtérés által a bűnös ember a kárhozat állapotából az üdvösség útjára lép.
A megtérő bűnös - Isten Igéje és a Szentlélek munkája nyomán - fölismeri,
megutálja és megvallja bűneit;
Isten jogos és igazságos ítélete alól az egyetlen szabadítóhoz,
Jézus Krisztushoz menekül,
és hit által elnyeri bűnei bocsánatát.
Baptista Hitvallás
A bűn az ember legnagyobb baja.
Aki bűnt követ el,
az a bűn rabszolgája.
Az Úr Jézus Krisztus azért jött,
hogy megszabadítson a bűnből.
A megváltással Jézus Krisztus a bűn rabszolgaságából a vele való közösségre,
és az ő uralma alá hív bennünket.
a. Az ember eredeti állapota
Isten,
amikor megteremtette az embert,
jónak,
tökéletesnek és bűntelennek teremtette.
Az emberrel életközösségben akart lenni,
és rábízta a földet:
Akkor ezt mondta Isten:
Alkossunk embert a képmásunkra,
hozzánk hasonlóvá:
uralkodjék a tenger halain,
az ég madarain,
az állatokon,
az egész földön és mindenen,
ami a földön csúszik-mászik.
Megteremtette Isten az embert a maga képmá- sára,
Isten képmására teremtette,
férfivá és nővé teremtette őket.
1Móz 1,26-27
További igék: Zsolt 8
Isten szabadnak teremtette az embert,
hogy választani tudjon.
Az ember választhatott a jó és a rossz között,
választhatta,
hogy engedelmeskedik Istennek vagy nem.
A szabadságot azért adta Isten az embernek,
hogy az ember önként szeresse és szolgálja őt,
és ne kényszerből.
Ezt parancsolta az Úristen az embernek:
A kert minden fájáról szabadon ehetsz,
de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz,
mert ha eszel róla,
meg kell halnod.
1Móz 2,16-17
További igék: 5Móz 30, 19-20; Ef 2,3
b. A bukás
Az ember engedetlen lett Isten iránt,
és ezért elbukott.
Saját elgondolása szerint élt,
és nem úgy,
ahogyan Isten szerette volna.
Az ember a Sátán csábítására vétkezett,
és így a bűn bejött az életébe és a világba.
…halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,
amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint;
igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez,
ahhoz a lélekhez,
amely most az engedetlenség fiaiban működik.
Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival,
követtük a test és az érzékek hajlamait,
és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint,
éppen úgy,
mint a többiek.
Ef 2,1-3
További igék: 1Móz 3,1-Ézs 30, 15-18; Jn 1, 5; Jn 1, 9-11
c. A bűn természete
A bűn egy belső szellemi állapot,
amely az Isten elleni lázadásból fakad,
és az engedetlenség külső cselekedeteiben (vétek) mutatkozik meg.
A bűn miatt,
az ember saját döntése miatt,
megszakadt Istennel a kapcsolata.
A bűn aktív lázadásban vagy passzív közömbösségben nyilvánul meg.
Ezekből láthatjuk az ember bűnösségét.
…amint meg van írva:
„Nincsen igaz ember egy sem,
nincsen,
aki értse,
nincsen,
aki keresse Istent.
Mind elhajlottak,
valamennyien megromlottak,
és nincsen,
aki jót tegyen,
nincs egyetlen egy sem.
Nyitott sír a torkuk,
nyelvükkel ámítanak,
kígyóméreg az ajkukon;
szájuk átokkal és keserűséggel van tele.
Lábuk gyors a vérontásra,
romlás és nyomorúság jár a nyomukban,
és a békesség útját nem ismerik:
Isten félelmével nem törődnek.”
Róm 3,10-18
További igék: Róm 1,21-25-26 és 32
A bűnt a Biblia céltévesztésnek is nevezi.
Ez azt jelenti,
hogy nem vagyunk elég jók,
nem érjük el az Isten által megszabott színvonalat.
Például,
ha az Isten elvárását az emberrel szemben 100-al jelölnénk,
nemcsak az 1,
vagy a 23 nem elég jó,
de a 99 is elégtelen lenne.
Isten azt akarja,
hogy mi tökéletesek legyünk.
De senki sem tudja ezt a szintet elérni.
Ti azért legyetek tökéletesek,
mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”
Mt 5,48
További igék: Róm 3,10-12 és 23
A bűn sok területen megnyilvánul az ember életében.
Például,
hogy…
–saját magának él,
és nem veszi figyelembe Isten akaratát:
Ézs 53,6
–nem bízik Istenben:
Jn 16,9
–nem teszi meg,
amit Isten elvár tőle (amit tennie kellene):
Jak 4,17
–nem szereti Istent teljes szívéből:
Mt 22,37-38
d. A bűn következménye
A bűn tönkreteszi az ember életét,
jellemét,
kapcsolatait és sorsát.
A bűn terjed,
mint a gaz.
Kis bűnök nagyokhoz vezetnek.
A bűn megvakít,
megkeményíti a szívet,
és elveszi az ember lelki látását.
Az ő elméjükre sötétség borult,
és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől,
mert megmaradtak tévelygésükben,
és megkeményedett a szívük.
Ef 4,18
További igék: Róm 1,18-22; Ef 4,17-18; Zsid 3,12-15.
A bűn adósság.
Isten elleni adósság,
olyan,
mint a bűncselekmény,
ami nem évül el.
Senki sem állhat meg Isten előtt,
ha bűneiért kell felelnie.
Mk 8,37
A bűn elválaszt Istentől.
Olyan,
mint a sűrű köd,
sötét felhő,
amely eltakarja a napot.
Vagy olyan,
mint egy fal,
amely elzár bennünket Isten jelenlététől.
Nem az Úr keze rövid ahhoz,
hogy megsegítsen,
nem az ő füle süket ahhoz,
hogy meghallgasson,
hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől,
a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek,
és nem hallgatott meg.
Ézs 59,1-2
A bűnért való fizetség (zsold) a halál.
Ez az örök kárhozat.
Élhet valaki úgy,
hogy ne törődjön bűneivel,
de egyszer majd Isten elé kell állnia.
A bűnt csak egyetlen módon lehet elrendezni:
ha Isten megbocsátja.
Az Úr Jézus Krisztus vére törölheti el a bűnt.
Ez akkor történik meg,
ha az ember megtér bűneiből,
és átadja életét Istennek.
… nem veszendő dolgokon,
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból,
hanem drága véren,
a hibátlan és szeplőtelen Báránynak,
Krisztusnak a vérén.
1Pt 1,18-19
További igék: Zsolt 49,8 és 16; Mk 8,37; Jel 20,10
e. Megváltás
Az ember nem képes adósságát megfizetni,
és áthidalni azt a szakadékot ami közte és az Isten között van.
Isten tette meg az első lépést a bűneink kérdésének megoldásában.
A bűn állapotából való szabadulást nevezzük megváltásnak.
Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
Jn 3,16
További ige: Róm 5,8
Az Úr Jézus Krisztus a kereszten elvégezte a váltságmunkát érettünk:
a bűnt,
ami elválasztotta az embert Istentől,
az Úr Jézus vette fel magára.
Mert tetszett az egész Teljességnek,
hogy benne lakjék,
és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent,
a földön és a mennyben,
úgy,
hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
Titeket is,
akik egykor Istentől elidegenedtek,
és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt,
most viszont megbékéltetett emberi testében,
halála által,
hogy mint szenteket,
hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.
Kol 1,19-22
f. Új élet
Aki megtér,
és befogadja az Úr Jézus Krisztust,
annak új élete van.
Ebben az új életben az ember elhagyja bűnös életét,
Istent szereti,
neki engedelmeskedik,
és őt szolgálja.
Ezért ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az:
a régi elmúlt,
és íme:
új jött létre… Mert azt,
aki nem ismert bűnt,
bűnné tette értünk,
hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
2Kor 5,17 és 21
További igék: ApCsel 2,38-39; Mk 1,15; 1Kor 15,1-4; Róm 10,9-10
Fontos,
hogy megtérésünk után ne vonszoljuk magunk után elkövetett bűneink terhét.
Ha őszintén megbántuk és megvallottuk,
higgyük,
hogy Isten megbocsátotta azokat.
…a Krisztus vére,
aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek… megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől,
hogy szolgáljunk az élő Istennek.
Zsid 9,14
A bűn következményeként az embernek rossz lesz a lelkiismerete,
ami vádolja őt azokért a vétkekért,
amiket elkövetett.
A megtért embernek lehet jó lelkiismerete,
mert Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneit,
elrendezte bűneit (lásd lentebb);
és ha bemerítkezik,
hogy új életéről bizonyságot tegyen.
Most pedig titeket is megment ennek képmása,
a keresztség,
amely nem a test szennyének lemosása,
hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által.
1Pt 3,21
A bemerítésben (vagy keresztségben) csak azoknak lehet részük,
akik megtértek.
A bibliai keresztség jelképezi,
hogy
Bűneink le vannak mosva.
Nem a bemerítés tisztít meg bennünket a bűntől,
hanem Jézus Krisztus,
azáltal,
hogy megbocsát nekünk.
Új életet nyertünk Krisztusban.
A bemerítés jelképezi azt,
ami már korábban megtörtént.
Meghaltunk a bűnnek.
Amikor alámerülünk a vízbe,
azt jelképezzük,
hogy meghaltunk a bűnnek és a régi életnek,
és amikor feljövünk a vízből,
az annak jelképe,
hogy új életre támasztott fel bennünket az Úr Jézus.
Vagy nem tudjátok,
hogy mi,
akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk,
az ő halálába kereszteltettünk?
A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba,
hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által,
úgy mi is új életben járjunk.
Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában,
még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.
Hiszen tudjuk,
hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele,
hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test,
hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.
Mert aki meghalt,
az megszabadult a bűntől.
Róm 6,3-7
g. Bűnrendezés
Isten arra hív bennünket,
hogy szent életet éljünk.
…mivel ő,
a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban,
úgy,
amint meg van írva:
„Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.”
1Pt 1,15-16
Mivel a bűn miatt megszakadt a kapcsolat Isten és az ember között,
Isten egy szövetséget akar kötni az emberrel,
amelyben a szent élet megvalósulhat.
Az egy új szövetség Jézus Krisztus által,
azzal a régi szövetséggel szemben,
amit Isten a zsidókkal kötött.
Ennek az új szövetségnek van két oldala,
és mind a két oldalát be kell tartani,
ahhoz,
hogy érvényes legyen:
–az egyik oldal Isten részéről Jézus vére,
amely kifolyt a mi bűneink bocsánatáért;
–a másik oldal az ember részéről a bűnrendezés
A bűnrendezés három dologból áll:
bűnbánatból,
bűnvallásból és bűnelhagyásból.
A még jóvátehető bűnök jóvátétele is ide tartozik:
bocsánatkérés,
jóvátétel,
ellopott dolgok visszaadása,
félreértések tisztázása,
stb.
A bűnrendezés először a megtérésünkkor történik,
ami teljes odafordulás Jézus felé,
a régi élettel történő teljes szakítás.
A bűnrendezésre mindig szükség van lelki életünk folyamán,
amikor és ahányszor vétkezünk.
h. Bűntudat
Az elrendezetlen bűnök bűntudathoz vezetnek.
Ha nem bánjuk meg,
és nem hagyjuk el a bűnt,
az elrendezetlen bűn.
A bűntudatunk akkor is megmarad,
ha nem tudjuk elfogadni hit által Istentől a bűnbocsánatot.
A bűntudat egy belső vád önmagunk ellen,
amit gyakran kihasznál a Sátán.
A bűntudat nyomasztó állapotáról beszél a Biblia is.
Boldog az az ember,
akinek az ÚR nem rója fel bűnét,
és nincs lelkében álnokság.
Míg hallgattam,
kiszáradtak csontjaim,
egész nap jajgatnom kellett.
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed,
erőm ellankadt,
mint a nyári hőségben.
Zsolt 32,2-4
További igék: Péld 5,22; Mt 6,14-15
A bűnbánat és bűnvallás bocsánathoz vezet,
amit hit által el kell fogadnunk.
Ha megvalljuk bűneinket,
hű és igaz ő:
megbocsátja bűneinket,
és megtisztít minket minden gonoszságtól.
1Ján 1,9
A bűnbocsánat békességhez vezet Istennel,
boldog lesz az életünk,
és tapasztaljuk Isten jelenlétét az életünkben.
Mivel tehát megigazultunk hit által,
békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez,
amelyben vagyunk,
és dicsekszünk azzal a reménységgel is,
hogy részesülünk az Isten dicsőségében.
Róm 5,1-2
További igék: Kol 1,20-22; 2Kor 5,21
A bűnök elrendezésével a Sátánnak semmi joga nincs már az életünkhöz,
és nem tarthat fogva bennünket.
Aki [Krisztus] önmagát adta bűneinkért,
hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek,
a mi Atyánknak akarata szerint.
Gal 1,4
További igék: Kol 1,12-14; Zsid 2,14-15; 1Pt 1,18-19
 
 
Emlékezz!
–Milyennek teremtette Isten az embert, és mi történt vele?
–Mi a bűn, és hogyan mutatkozik meg?
–Mik a bűn következményei?
–Hogyan szabadulhatunk meg a bűntől, és hogyan nyerhetünk új életet?
Elmélkedj!
–A te életedben hogyan nyilvánult meg leginkább a bűn? Lázadásban, közömbösségben, hogy magadnak akartál élni, hogy nem bíztál Istenben, nem akartad tenni, amit elvárt tőled, vagy abban, hogy nem szeretted őt teljes szívedből?
–„A bűn megkeményíti a szívet, és elveszi a lelki látást.” Te tapasztaltad ezt? Miként?
–Mit jelent személyesen számodra, hogy az Úr Jézus elvégezte a váltság munkáját a kereszten?
Cselekedj!
–Miután végiggondoltad életedet és lelkiállapotodat, rendezd bűneidet, ha erre szükség van!
–Beszélgess el valakivel arról, hogy milyen bűneid voltak, és hogyan rendezted el azokat!
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!