Vissza a tartalomjegyzékhez
5. Isten igéje
‏‏‎
Hisszük,
hogy a Szentírás (az Ószövetség 39 és az Újszövetség 27 könyve) Isten kinyilatkoztatott Igéje.
E művet a Szentlélektől ihletett emberek írásaiból az Egyház a Lélek ösztönzésére és útmutatása szerint állította össze.
Isten gondviselése a Szentírás könyveit – keletkezésük és továbbadásuk során – minden lényeges hibától megőrizte.
A Szentírás részleteiben és egészében a legtökéletesebb isteni igazságot közli velünk.
Belőle megismerhetjük Istent,
az örök élethez vezető utat,
és azokat az elveket,
amelyek alapján Isten meg fogja ítélni az emberiséget.
 
Baptista Hitvallás
A hívő életben nagyon fontos szerepe van Isten igéjének,
a Bibliának.
A Biblia,
más néven Szentírás,
azokat az eseményeket,
beszédeket és írásokat tartalmazza,
amelyek által Isten beszélt a múltban az embereknek,
és amelyek által hozzánk is szólni akar.
Mivel Isten a Biblia által szól hozzánk,
ezért ez Isten Szava,
vagy más szóval Isten igéje számunkra.
A Biblia szó a görög nyelvből ered és könyveket jelent.
Valójában 66 könyv gyűjteménye,
és két részre osztható:
az Ószövetségre,
amely 39 könyvből áll,
és az Újszövetségre,
amely 27 könyvet tartalmaz.
Az Ószövetség könyveiben le van írva,
hogyan teremtette Isten a világot és az embert,
az ember bűnbeesése,
az emberiség történetének a kezdete és a zsidó nép története.
Istennek az volt a terve,
hogy a zsidó népen keresztül jöjjön el az emberiség Megváltója,
az Úr Jézus Krisztus.
Az Ószövetség az Isten megváltói tervéről tudósít.
Az Újszövetségben le van írva,
hogyan jött el a Megváltó,
mit tanított és mit tett,
valamint az első gyülekezet története.
Az Újszövetségben leveleket is találunk,
amelyeket az apostolok,
az Úr Jézus tanítványai küldtek a gyülekezeteknek,
hogy ezek által tanítsák őket.
A Biblia elmondja,
hogy milyen az Isten,
milyenek vagyunk mi,
és hogy mit akar Isten tenni az emberekkel és a világgal.
Olvasva Isten igéjét,
Isten hozzánk is szól,
és elmondja,
hogy mit vár el tőlünk.
Mivel szeretjük Istent,
ezért szeretjük az ő igéjét is,
ami olyan a lelkünk számára,
mint a táplálkozás.
Ezért nevezzük az igét lelki tápláléknak is.
Hívő emberként rendszeresen kell élnünk az igével.
Ahogy nem tudunk meglenni fizikailag táplálkozás nélkül,
ugyanúgy szükségünk van arra,
hogy lelkünket is naponként tápláljuk.
A naponkénti imádkozásunkat naponkénti igeolvasással kell összekötni.
a. Milyen Isten igéje?
A Szentírás a világon a legfontosabb könyv,
mert általa Isten beszél hozzánk.
Ezért különleges is,
mert nincs más olyan könyv,
ami által Isten kijelentené magát.
Sok jó és tanulságos könyv van,
de Isten csak a Biblián keresztül szól.
Az alábbiakban figyeljük meg az Isten igéjének néhány jellemzőjét:
(1) Istentől ihletett.
Ez azt jelenti,
hogy Isten Szentlelke segítségére volt a szent könyvek szerzőinek,
hogy azokat a dolgokat írják meg,
amiket Isten akart,
és úgy,
ahogy Isten akarta.
Végeredményben az ige Istentől származik,
és őt tekinthetjük a Szentírás végső szerzőjének.
A teljes Írás Istentől ihletett,
és hasznos a tanításra,
a feddésre,
a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre;
hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.
2Tim 3,16-17
További igék: ApCsel 28,25; 2Pét 1,19-21
(2) Igaz és megbízható.
Mivel az ige Istentől származik,
ezért igaz és megbízható.
Isten igazat mond arról,
hogy kicsoda ő,
milyen tulajdonságokkal rendelkezik,
és hogy mit akar velünk tenni.
Az ige minden tanítása igaz.
Ha az ige szerint élünk,
nem csapódunk be.
Szenteld meg őket az igazsággal:
a te igéd igazság.
Jn 17,17
További igék: Zsolt 119,144; Mt 7,24-27
(3) Örökkévaló.
Isten betartja azt,
amit ígért,
és amit megmondott,
az mindörökre fenn fog állni.
Senki nem másíthatja meg,
és nem gátolja meg Istent abban,
hogy betartsa,
amit ígért.
Mivel az ige örök,
ezért mi is ráépíthetjük életünket és hitünket.
Az évezredek alatt sok ellensége és gúnyolója volt Isten igéjének,
de az ige mindmáig áll,
és állni fog örökké.
De hamarabb elmúlik az ég és a föld,
mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne.
Lk 16,17
(4) Szent.
Ez azt jelenti,
hogy az ige különleges,
Istenre jellemző,
mert ő is szent.
A Bibliát azért is nevezik Szentírásnak.
A Biblia azért szent,
mert Isten különleges célját,
a mi üdvösségünket szolgálja,
és mert a szent Istent ismerteti meg.
Mivel az ige szent,
ezért Isten megszenteli azoknak az életét,
akik hisznek az igének és megtartják azt.
Mert Isten igéje élő és ható,
élesebb minden kétélű kardnál,
és áthatol az elme és a lélek,
az ízületek és a velők szétválásáig,
és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
Nincsen olyan teremtmény,
amely rejtve volna előtte,
sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt.
Neki kell majd számot adnunk.
Zsid 4,12-13
További igék: Zsolt 119,130; 2Tim 3,16-17
b. Hogyan használjuk az igét?
Mivel Isten igéje fontos a számunkra,
ezért nem mindegy,
hogy hogyan használjuk azt.
Az igét elsősorban azért használjuk,
hogy lelki hasznunk legyen belőle,
nem pedig azért,
hogy vallási ismeretekhez jussunk.
Amikor az igével foglalkozunk,
mindig imádkoznunk kell,
hogy Isten szóljon hozzánk általa.
Az igét a következőképpen használhatjuk:
(1) Olvasás.
Rendszeresen olvasnunk kell a Bibliát,
hogy megismerjük azt,
és hogy Isten szólhasson hozzánk.
Olvashatjuk egy meghatározott terv szerint:
vezérfonal alapján,
vagy a Bibliát elejétől végig,
vagy egy könyvet elejétől végig.
Olvashatunk egy kisebb szakaszt is,
és olvashatunk egy vagy több fejezetet is egyszerre.
Boldog,
aki felolvassa,
és boldogok,
akik hallgatják ezeket a prófétai igéket,
és megtartják azt,
ami meg van írva bennük:
mert az idő közel van.
Jel 1,3
(2) Elmélkedés.
Amikor olvassuk az igét,
akkor időnként meg kell állnunk,
és el kell gondolkodnunk arról,
hogy mit is jelent,
amit olvasunk,
és hogy mit akar az Úr nekünk mondani.
Amikor elmélkedünk,
akkor imádkoznunk is kell,
hogy az Úr értesse meg velünk az igét és szóljon hozzánk.
(3) Tanulmányozás.
Tanulmányozás alatt azt értjük,
hogy egy igeszakaszt többször elolvasunk,
összehasonlítjuk más,
hasonló igékkel,
és így próbáljuk megérteni,
hogy mi az ige tanítása,
és mit kell nekünk tennünk.
Ezek nemesebb lelkűek voltak,
mint a thesszalonikaiak,
teljes készséggel fogadták az igét,
és napról napra kutatták az Írásokat,
hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.
ApCsel 17,11
További ige: Jn 5,39
(4) Szívünkbe rejtés.
Szívünkbe rejteni az igét azt jelenti,
hogy megtanuljuk azt,
hogy vissza tudjunk emlékezni rá.
A Szentlélek gyakran eszünkbe juttat olyan igeverseket,
amikre épp szükségünk van egy adott helyzetben.
Nagyon hasznos egy-egy igeverset vagy rövidebb szakaszt megtanulni kívülről.
Ha megtartjuk ezt a szokást,
egy idő után már nagyon sok igeverset fogunk tudni.
Ezek a lelki életben és a szolgálatban nagyon hasznosak lesznek.
Isten törvénye van a szívében,
nem ingadoznak léptei.
Zsolt 37,31
További igék: Zsolt 119,11; Kol 3,16
c. Milyen felelősségünk van az igével szemben?
Nagyon komoly felelősségünk van azzal kapcsolatban,
hogy mit teszünk az igével.
(1) Tiszteljük és szeressük.
Ha tiszteljük az igét,
akkor nem beszélünk róla komolytalanul.
Az ige tanítását nem kell megkérdőjelezni,
hanem nagyon komolyan kell azt venni.
Nem is válogathatjuk meg,
hogy mi az,
amit elfogadunk az igéből,
és mi az,
amit elutasítunk.
Az ige minden tanítását el kell fogadnunk és meg kell élnünk.
Legyetek az igének cselekvői,
ne csupán hallgatói,
hogy be ne csapjátok magatokat.
Mert ha valaki csak hallgatója az igének,
de nem cselekszi,
olyan,
mint az az ember,
aki a tükörben nézi meg az arcát.
Megnézi ugyan magát,
de elmegy,
és nyomban el is felejti,
hogy milyen volt.
Jak 1,22-24
További igék: Zsolt 119,16; 59; 97-104
(2) Higgyünk benne.
El kell hinnünk,
amit az ige tanít,
mert az Isten szava.
Az igében sok ígéret van,
amik csak akkor teljesednek be az életünkben,
ha hiszünk bennük.
A hit nemcsak azt jelenti,
hogy elfogadjuk igaznak az igét,
hanem azt is,
hogy rá bízzuk életünket.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem.
Jn 14,1
További igék: Jn 3,16-18; Jn 6,35-36
(3) Tegyük,
amit Isten mond.
Nem elég csak ismerni az igét,
meg is kell cselekedni,
amire tanít az Úr.
Ha engedetlenek vagyunk,
akkor megszomorítjuk az Urat,
és bűnt követünk el.
Amikor az igét olvassuk,
elsősorban arra kell gondolnunk,
hogy mi megtesszük-e,
amit tanít,
és nem másoknak az életét vizsgálgatjuk.
Erre ő így felelt:
„De még boldogabbak azok,
akik hallgatják az Isten beszédét,
és megtartják.”
Lk 11,28
További igék: Jn 13,17; Jak 1,22-24; 1Jn 2,3; Jel 22,7
(4) Hirdessük.
Az Úr Jézus azt a parancsot adta tanítványainak,
hogy hirdessék az evangéliumot.
Az igét hirdetni azt jelenti,
hogy másoknak is beszélünk az igéből és az igéről.
Ha mi sok áldást kaptunk az ige által,
akkor másokkal is meg kell azt osztani.
Nem szabad szégyellnünk az Úr Jézust és az igét,
hanem bátran tovább kell adnunk azt másoknak.
Ezután így szólt hozzájuk:
„Menjetek el szerte az egész világba,
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”
Mk 16,15
További igék: 2Tim 4,1-2; 1Pt 2,9
 
 
Emlékezz!
–Mi a Biblia és hány könyvből áll?
–Mit tartalmaz az Ószövetség, és mit az Újszövetség?
–A Bibliának milyen tulajdonságait említettük meg a leckében?
–Hogyan használjuk a Bibliát?
Elmélkedj!
–Rá tudod-e bízni magadat Isten igéjére?
–Milyen rendszerességgel használod a Bibliát? Az olvasás, elmélkedés, tanulmányozás és szívbe rejtés közül melyik megy könnyebben, és melyikkel szükséges többet küzdened?
–Mennyire szereted Isten igéjét?
–Mi történik veled olyankor, amikor Isten igéje rávilágít valamely bűnödre?
–Hirdeted vagy szégyelled Isten igéjét?
Cselekedj!
–Tanuld meg a Biblia könyveinek sorrendjét a Függelékben található verses mondóka segítségével!
–Tedd a bibliaolvasást rendszeres naponkénti szokásoddá!
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!