Vissza a tartalomjegyzékhez
6. A hit
‏‏‎
Hisszük,
hogy Isten örökkévaló kegyelméből képessé teszi az embert arra,
hogy őt megismerje,
és szent igéjét értelmével megragadja és szívébe fogadja.
A befogadott ige által az ember hithez jut és kedvessé válik Isten előtt,
üdvbizonyosságot nyer,
és a láthatatlan valóságok felől meggyőződésre jut.
A hit egyrészt ismeret,
amely által igaznak tartjuk Isten kijelentéseit,
akár képesek vagyunk felfogni azokat,
akár nem;
másrészt erős bizalom mennyei Atyánkban.
Az igazi hit bizonyítékai a jócselekedetek,
amelyek nélkül a hit halott önmagában.
 
Baptista Hitvallás
A hit nagyon fontos a keresztyén ember életében.
Hit által kerülünk és maradunk kapcsolatban Istennel.
A hit annyira fontos,
hogy a keresztyén életet hívő életnek,
a keresztyént pedig hívőnek is nevezzük.
Jézus Krisztusba vetett hit által válunk Isten gyermekévé.
Akik pedig befogadták,
azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat,
akik hisznek az ő nevében.
Jn 1,12
További igék: Jn 3,16 és 36; Róm 3,28-30; Zsid 11,6
a. Mi a hit?
A hit az Isten igéjének elfogadása,
és Istenbe vetett bizalom.
Ha hiszünk,
akkor elfogadjuk igaznak mindazt,
amit a Biblia által Isten mond nekünk.
Vannak olyan dolgok,
amiket csak hit által értünk meg.
Például csak hit által értjük meg,
hogy Isten teremtette a világot,
és hogy Isten minket Jézus Krisztus halála által váltott meg.
Mivel tehát megigazultunk hit által,
békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez,
amelyben vagyunk,
és dicsekszünk azzal a reménységgel is,
hogy részesülünk az Isten dicsőségében.
Róm 5,1-2
További ige: Zsid 11,3
A Biblia kijelentéseit igaznak elfogadni nagyon fontos,
de nem elég.
Ilyen hitük az ördögöknek is van.
Te hiszed,
hogy egy az Isten.
Jól teszed.
Az ördögök is hiszik és rettegnek.
Jak 2,19
A hit azonban nemcsak az ige elfogadása,
hanem bizalom Istenben.
Ez azt jelenti,
hogy elfogadjuk igaznak az igét a saját magunk számára,
és rábízzuk magunkat Istenre annak alapján,
amit ő mond.
Az igében Isten elmondja,
hogy kicsoda ő,
mit tett már érdekünkben,
és mit akar velünk tenni.
Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt,
mert aki az Istent keresi,
annak hinnie kell,
hogy ő van;
és megjutalmazza azokat,
akik őt keresik.
Zsid 11,6
További igék: Zsolt 22,5; Zsolt 91,2; Róm 10,17
b. Hit vagy látás?
Amikor hiszünk,
akkor Isten igéjén kívül nincs semmi biztosíték arról,
hogy amit hiszünk,
megtörtént,
vagy meg fog történni.
Például hit által fogadjuk el,
hogy Isten megbocsátotta a bűneinket,
és hogy Isten gyermekei vagyunk.
Hit által fogadjuk el,
hogy majd az Isten jelenlétében leszünk örökké.
Azért hisszük ezt,
mert Isten igéje mondja,
pedig ebből még nem látszik semmi.
Szeretteim,
most Isten gyermekei vagyunk,
de még nem lett nyilvánvaló,
hogy mivé leszünk.
Tudjuk,
hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz,
hasonlóvá leszünk hozzá,
és olyannak fogjuk őt látni,
amilyen valójában.
1Jn 3,2
További ige: 2Kor 4,18
A hit állapotának az ellentéte a látás állapota.
Amit látunk vagy megtapasztalunk,
azt már nem kell hinnünk.
Például,
a tanítványok nem hitték,
hogy Jézus feltámadt.
Tamás,
az egyik tanítvány azt mondta,
hogy csak akkor hiszi,
hogy Jézus feltámadt,
ha látni fogja,
és meg fogja tapintani testét.
Ez azonban már nem hit.
Akkor lett volna hite,
ha elfogadta volna,
amit a tanítványnők mondtak,
hogy Jézus feltámadt.
Majd később megjelent Jézus,
és azt mondta neki:
„Mivel látsz engem,
hiszel:
boldogok,
akik nem látnak és hisznek” Jn 20,26-29.
Tehát mindenkor bizakodunk,
és tudjuk,
hogy amíg a testben lakunk,
távol lakunk az Úrtól;
mert hitben járunk,
nem látásban.
2Kor 5,6-7
További igék: 1Pt 1,8; Zsid 10,38
Hitben járás helyett látásban élünk,
ha Isten mellett vagy helyett valaki másban és valami másban is bízunk,
például cselekedeteinkben,
érzéseinkben,
erőnkben,
emberekben,
stb.
Például látásban járok,
–ha csak akkor fogadom el,
hogy üdvözülök,
ha azt veszem észre,
hogy mind jobb és jobb ember vagyok;
–elhiszem,
hogy Jézus Krisztus megbocsátotta bűneimet,
ha nagy örömöm van;
–hiszem,
hogy az Úr megtartja egészségemet,
mert van egy orvos barátom,
aki segít,
ha kell;
–hiszem,
hogy boldog leszek,
mert van egy barátom/barátnőm,
aki szerelmes belém,
stb.
Olyan hitre törekedjük,
amelyben egyedül csak Istenben bízunk.
Lásd Ábrahám hitét.
Róm 4,18-22
c. A hit és cselekedetek
Az igazi,
élő hitet Isten előtt helyes cselekedeteknek kell követniük.
Aki teljesen Istenre bízta magát,
és nem csak ismereteket fogadott el Istenről,
az igyekszik úgy élni,
ahogy Isten szeretné,
ahogy meg van írva a Bibliában.
A hit cselekedetek nélkül halott hit.
Akarod-e hát tudni,
te ostoba ember,
hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?...
Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül,
ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.
Jak 2,20 és 26
További ige: 2Pét 1,5
A hívő embernek nem kell erőlködnie,
hogy Istennek tetsző cselekedeteket tegyen,
mert ebben segítségére van a Szentlélek.
Ha befogadtuk az Úr Jézust,
akkor a Szentlélek is az életünkbe jött,
és ő segít nekünk,
hogy Istennek tetsző életünk legyen.
Azokat a jócselekedeteket,
amelyeket a Szentlélek által teszünk,
a „Lélek gyümölcsének” is nevezzük.
Úgy fogunk Istennek tetsző módon élni,
ha az igére és a Szentlélekre figyelünk.
A Lélek gyümölcse pedig:
szeretet,
öröm,
békesség,
türelem,
szívesség,
jóság,
hűség,
szelídség,
önmegtartóztatás.
Az ilyenek ellen nincs törvény.
Gal 5,22-23
További igék: Mt 12,33; Jn 15,16; Kol 1,10
d. Hit Isten ígéreteiben
Hitünk megélésének egy fontos területe az Isten ígéreteibe vetett hit.
Amikor Isten ígéreteiben hiszünk,
akkor Istenben hiszünk,
aki nem hazudik és nem csap be bennünket.
Amit ő megígér,
azt meg is fogja tenni.
A Bibliában Istennek nagyon sok ígérete van feljegyezve.
Törekednünk kell arra,
hogy elfogadjuk ígéreteit,
és annak alapján éljünk.
Íme,
néhány Isten ígéretei közül:
–Örök élet ígérete:
Jn 3,16;
Jn 10,28.
–Isteni fiúságunk ígérete:
Jn 1,12;
Gal 3,26.
–Isten gondviselésének ígérete:
Mt 6,30-34.
–Imameghallgatás ígérete:
Mt 7,7-11
–Jézus Krisztus visszajövetelének ígérete:
Jn 14,1-3;
ApCsel 1,11.
Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké,
sőt mindazoké is,
akik távol vannak,
akiket csak elhív magának az Úr,
a mi Istenünk.
ApCsel 2,39
A Sátán azt akarja,
hogy kételkedjünk Isten igéjében és ígéreteiben.
Vagy azt sugallja,
hogy bizonyos dolgokat nem ad meg Isten,
vagy pedig azt,
hogy nem nekünk akarja adni.
Jézus azonnal kinyújtotta a kezét,
megragadta őt,
és ezt mondta neki:
„Kicsinyhitű,
miért kételkedtél?”
Mt 14,31
További igék: Jak 1,6; 1Tim 2,8
Az Úr Jézus azt szeretné,
ha teljes szívvel hinnénk beszédében és személyében.
Ő mondta:
„Ne félj,
csak higgy!”
(Mk 5,36).
e. A hit működése a keresztyén életében
A hívő életünk minden területén szükségünk van hitre.
Ezért mondja a Biblia,
hogy a hívő ember „hitből fog élni” (Zsid 10,38).
Hívő életet élni azt jelenti,
hogy állandóan bízunk abban,
amit Isten mondott.
Amit ő mondott,
azt teljes valóságnak tartjuk,
arra bízzuk magunkat,
aszerint élünk,
és abban reménykedünk.
Hit által történnek többek között a következők:
Elfogadjuk Isten létezését és személyét olyannak,
amilyennek kijelentette magát.
Istent saját gondolkodásunk által nem tudjuk megismerni,
nem tudnánk,
hogy milyen ő,
mert Isten Lélek (Jn 4,24),
és nem olyan létezéssel rendelkezik,
mint mi.
Csak a Bibliában található kijelentés által ismerhetjük meg őt.
Zsid 11,6;
Ézs 42,5-9
Kapcsolatunk van Istennel.
Az Istennel való kapcsolatunk nem fizikai,
hanem lelki;
akkor is valóságos,
ha nem érezzük,
és nem látjuk.
Hisszük,
hogy Isten közel van hozzánk,
ezért imádkozhatunk hozzá gondolatban és szavakban is.
Megértjük,
hogy Isten teremtette és fenntartja a világot.
Isten kijelentése nélkül,
amit a Bibliában találunk,
az ember nem tudja,
hogyan jött létre a világ,
honnan jön az ember,
és mi lesz a sorsa.
1Móz 1,1-31;
Ézs 40,25-26;
Zsid 11,3
Elfogadjuk,
hogy mi a jó és mi a rossz.
Elfogadjuk,
hogy bűnösek vagyunk,
mielőtt megtérnénk.
Megbizonyosodunk arról,
hogy miután Krisztusnak adtuk az életünket,
ő megbocsátotta bűneinket és Isten gyermekei lettünk.
Szolgáljuk őt,
bízva abban,
hogy tőle kapjuk a jutalmat.
Életünket Krisztus tanítása szerint éljük,
mert szeretjük őt.
Hit által imádkozunk.
Hit által fogadjuk el Isten vezetését életünkre nézve.
Elfogadjuk,
hogy Krisztus újra eljön,
megítéli a világot,
és hogy mi örökké vele leszünk.
f. A hit növekedése
A hívő ember hitének állandóan növekednie kell.
Ez azt jelenti,
hogy hívő életünk folyamán mind jobban engedelmeskedünk Istennek,
és az életünket mindinkább az Úr igéjéhez igazítjuk.
Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek,
testvéreim,
amint ez méltó is,
hiszen hitetek nőttön nő,
és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban… 2Thessz 1,3
Hogy hitünk növekedjen,
ezért imádkoznunk kell,
ugyanakkor el kell fogadnunk Isten igéjének ígéreteit,
tanításait,
és készeknek kell lennünk arra,
hogy az Úr Jézusnak engedelmeskedjünk.
Az apostolok így szóltak az Úrhoz:
„Növeld a hitünket!”
Lk 17,5
További igék: Mk 9,23-24; Jak 1,5-8
g. A hit próbája
Ahhoz,
hogy hitünk növekedjen,
és hogy annak valódisága nyilvánvaló legyen,
az Úr megpróbálja a hitünket.
A hitpróba általában egy kísértés vagy nehézség,
ami által,
ha az Úrhoz és az igéhez ragaszkodunk,
hitünk növekszik és meglátszik,
hogy valódi.
…egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között,
hogy a ti megpróbált hitetek,
amely sokkal értékesebb a veszendő,
de tűzben kipróbált aranynál,
Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre,
dicsőségre és tisztességre.
1Pt 1,6-7
További igék: Zak 13,9; Jak 1,12; Jel 2,10
A hitünket hűségesen és kitartóan meg kell őrizni minden körülmények között.
„Az én igaz emberem pedig hitből fog élni,
és ha meghátrál,
nem gyönyörködik benne a lelkem.”
De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk,
hogy elvesszünk,
hanem a hitéi,
hogy életet nyerjünk.
Zsid 10,38-39
További igék: 1Kor 15,58; 1Kor 16,13; 1Tim 6,12
 
 
Emlékezz!
–Mi a hit?
–Mit jelent látásban járni, és nem hitben?
–Mi a kapcsolat a hit és a cselekedetek között?
–Sorolj fel néhány ígéretet a Bibliából!
–Milyen dolgok történnek lelki életünkben hit által?
–Mit kell tennünk, hogy hitünk növekedjen?
Elmélkedj!
–El tudod fogadni igaznak mindazt, amit Isten igéje mond?
–Van-e az életedben olyan dolog, amivel kapcsolatban most nagyon fontos, hogy bízzál az Úrban?
–Szoktál látásban, és nem hitben élni? Milyen területen?
–Milyen dolgokban változott meg az életed azzal, hogy hiszel az Úr Jézusban?
–Istennek melyik ígérete ragadta meg legutóbb a szívedet? Hogyan próbálsz az ígéret alapján élni?
Cselekedj!
–Bibliaolvasáskor vagy az igehirdetés alatt figyeld meg, milyen ígéreteket ad neked Isten. Próbálj meg ezeknek az ígéreteknek alapján élni! Beszélj erről testvéreidnek!
–Imádkozz rendszeresen, és engedelmeskedj az igének, hogy hited növekedjen!
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!