Vissza a tartalomjegyzékhez
7. Szeretet
‏‏‎
Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is,
szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem,
mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha prófétálni is tudok,
ha minden titkot ismerek is,
és minden bölcsességnek birtokában vagyok,
és ha teljes hitem van is,
úgyhogy hegyeket mozdíthatok el,
szeretet pedig nincs bennem:
semmi vagyok.
És ha szétosztom az egész vagyonomat,
és testem tűzhalálra szánom,
szeretet pedig nincs bennem:
semmi hasznom abból.
A szeretet türelmes,
jóságos;
a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan,
nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra,
nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak,
de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez,
mindent hisz,
mindent remél,
mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
 
Pál apostol
A hívő ember életének fő jellegzetessége a szeretet.
A szeretet nem csupán egy pozitív érzés,
hanem a legfőbb jó keresése,
ragaszkodás,
stb.
A szeretet egy életmód,
amiben nem mi vagyunk a központban,
hanem embertársunk jóléte,
boldogsága,
fejlődése,
stb.
a legfontosabb számunkra.
A szeretetet Istentől kapjuk,
ő tanít meg minket szeretni.
a. Isten iránti szeretet
Minden szeretet forrása Isten,
mert ő előbb szeretett minket,
mint mi őt.
Aki az Istent szereti,
az tudja az embereket is igazán és helyesen szeretni.
Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete,
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,
hogy éljünk őáltala.
Ez a szeretet,
és nem az,
ahogy mi szeretjük Istent,
hanem az,
hogy ő szeretett minket,
és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
Szeretteim,
ha így szeretett minket Isten,
akkor mi is tartozunk azzal,
hogy szeressük egymást.
1Jn 4,9-11
További ige: Jn 3,16
A bűnös ember természetszerűleg nem szereti Istent.
Istent gyűlöli,
fél tőle,
vagy pedig közömbös vele szemben.
A bűnös ember azért nem szereti Istent,
mert nem kész eleget tenni Isten szent elvárásainak,
és jobban szereti a bűneit,
a világi és testi kívánságokat.
Ha nem jöttem volna,
és nem szóltam volna hozzájuk,
nem volna bűnük,
most azonban nincs mentségük bűneikre.
Aki engem gyűlöl,
gyűlöli az én Atyámat is.
Jn 15,22-23
További igék: Zsolt 83,2-3; Róm 1,28-31
Ha Istent megismerjük,
mint szerető Istent,
és megtérünk hozzá,
akkor szeretjük meg őt.
Minél jobban megismerjük Isten tulajdonságait és kegyelmét,
annál jobban megszeretjük őt.
Isten az irántuk való szeretetét abban mutatta meg,
hogy kész volt megváltani bűneinkből és velünk közösségre lépni.
Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor bűnösök voltunk.
Róm 5,8
További igék: 1Jn 4,16 és 19
Ha szeretjük Istent,
akkor szeretünk vele időt tölteni:
szeretjük az ő igéjét és szeretünk imádkozni.
Isten iránti szeretetünket azonban leginkább azzal tudjuk megmutatni,
hogy megtartjuk az ő parancsolatait,
amiket igéjében találunk.
Aki befogadja parancsolataimat,
és megtartja azokat,
az szeret engem,
aki pedig szeret engem,
azt szeretni fogja az én Atyám;
én is szeretni fogom őt,
és kijelentem neki magamat.
Jn 14,21
További igék: Zsolt 116,1; Zsolt 119,55; 1Jn 2,5
Ha Istent szeretjük,
akkor embertársainkat,
különösen pedig hittestvéreinket is szeretjük.
Ha testvéreinket nem tudjuk szeretni,
akkor Isten iránti szeretetünk sem valódi.
Aki azt mondja,
hogy a világosságban van,
de gyűlöli a testvérét,
az még mindig a sötétségben van.
Aki szereti a testvérét,
az a világosságban van,
és nincs benne semmi megbotránkoztató;
aki pedig gyűlöli a testvérét,
az a sötétségben van,
és a sötétségben jár,
és nem tudja,
hova megy,
mert a sötétség megvakította a szemét.
1Jn 2,9-11
b. A lelki testvérek iránti szeretet
A keresztyén ember természetes módon szereti lelki testvéreit,
mert a testvérszeretet az új természetének egyik megnyilvánulása.
Abból ismerjük a szeretetet,
hogy ő az életét adta értünk;
ezért mi is tartozunk azzal,
hogy életünket adjuk testvéreinkért.
1Jn 3,16
További igék: 1Jn 4,20-21
Az Úr Jézus azt parancsolta nekünk,
hogy szeressük egymást.
A hívő testvérek egymás iránti szeretete bizonyíték a világ előtt,
hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk.
Új parancsolatot adok nektek,
hogy szeressétek egymást:
ahogyan én szerettelek titeket,
ti is úgy szeressétek egymást!
Arról fogja megtudni mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok,
ha szeretitek egymást.
Jn 13,34-35
Testvéreinket nem azért kell szeretnünk,
mert kedvesek,
jó tulajdonságaik és képességeik vannak,
hanem azért,
mert ők is az Úr Jézus Krisztushoz tartoznak és Isten gyermekei.
Sajnos,
a hívő testvérek nem viselkednek mindig szeretetreméltóan,
és nem is szeretik mindig egymást.
Ilyenkor megszegik az Úr Jézus parancsát,
és nem Isten tetszése szerint járnak el.
Nekünk az a kötelességünk,
hogy testvéreinket minden körülmények között szeressük.
A szeretetünk ilyenkor megmutatkozhat türelemben,
kedvességben,
intésben és tanításban,
valamint más jó cselekedetekben.
A szeretet türelmes,
jóságos;
a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan,
nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra,
nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak,
de együtt örül az igazsággal.
1Kor 13,4-7
Lelki testvéreinket,
lehetőségeink szerint,
minden területen segítenünk kell:
anyagi,
lelki,
érzelmi és kapcsolati problémáikban,
stb.
Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája,
és nincs meg a mindennapi kenyere,
valaki pedig ezt mondja nekik közületek:
Menjetek el békességgel,
melegedjetek meg,
és lakjatok jól,
de nem adjátok meg nekik,
amire a testnek szüksége van,
mit használ az?
Jak 2,15-16
Fizikai családunkat és barátainkat is szeretnünk kell.
Ezt azonban nem hangsúlyozza ki a Biblia különlegesen,
mert ez természetes módon működik a hitetlen emberek életében is.
c. Minden ember iránti szeretet
Nemcsak lelki testvéreinket kell szeretnünk,
hanem minden embert.
Az embereket azért szeretjük,
mert Isten is szereti és értékeseknek tartja őket.
A szeretetben nem lehetünk személyválogatóak,
mert Isten is egyformán szeret minden embert.
Testvéreim,
amikor dicsőséges Urunkba,
a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek,
ne legyetek személyválogatók.
Jak 2,1
További igék:3Móz 19,34; Mt 22,37-40; 2Pt 1,5-7
Az emberek iránti szeretet megmutatkozhat abban,
hogy
–érdeklődünk irántuk;
–kedvesek és megértőek vagyunk velük;
–segítjük őket,
ha szükségben vannak;
–bizonyságot teszünk nekik,
és segítünk,
hogy megismerjék az Úr Jézust.
Azokat az embereket is szeretnünk kell,
akik minket nem szeretnek,
és akik nem fogadják el hitünket és keresztyén életünket.
Mindvégig szeretnünk kell,
nemcsak addig,
míg van reményünk arra,
hogy az emberek megtérnek.
Nem érdekből szeretünk,
hanem azért mert Isten megváltott gyermekei vagyunk,
és mert új természetünk van.
d. Ellenségeink szeretete
Vannak olyan emberek,
akik nagyon ellenségesen viselkednek velünk szemben.
Rosszat tesznek nekünk,
rosszat beszélnek rólunk.
Üldözhetnek és bántalmazhatnak is.
A hívő embernek legtöbb ellensége azért van,
mert hívő és az Úr Jézus Krisztust akarja követni.
Hallottátok,
hogy megmondatott:
Szeresd felebarátodat,
és gyűlöld ellenségedet.
Én pedig azt mondom nektek:
Szeressétek ellenségeiteket,
és imádkozzatok azokért,
akik üldöznek titeket.
Mt 5,43-44
Az Úr Jézus Krisztus arra tanít bennünket,
hogy ellenségeinket is szeressük.
Ebben ő példát mutatott nekünk,
mert ő szerette azokat is,
akik megölték.
Lásd Lk 23,33-34.
Ellenségünk szeretete nemcsak abban nyilvánul meg,
hogy eltűrjük haragjukat és gyűlöletüket,
hanem abban is,
hogy jót teszünk velük,
amikor arra lehetőségünk van.
„Ha éhezik ellenséged,
adj ennie,
ha szomjazik,
adj innia;
mert ha ezt teszed,
parazsat gyűjtesz a fejére.”
Ne győzzön le téged a rossz,
hanem te győzd le a rosszat a jóval.
Róm 12,20-21
 
 
Emlékezz!
–Mi a szeretet?
–Mikortól tudjuk Istent igazán szeretni?
–Mi által tudjuk megmutatni, hogy szeretjük az Istent?
–Mikor kell lelki testvéreinket szeretnünk?
–Miért kell minden embert, sőt még ellenségeinket is szeretni?
–Hogyan tudjuk megmutatni, hogy szeretjük az embereket?
Elmélkedj!
–Hogyan és miben tapasztaltad meg, hogy Isten szeret téged?
–Hogyan és miben látszik, hogy te is szereted Istent?
–Tudod szeretni a lelki testvéreket?
–Miben mutatkozik meg, hogy szereted az embereket?
–Van ellenséged? Tudod szeretni az ellenségedet és azokat, akik rosszat akarnak és tesznek veled?
Cselekedj!
–Tégy valamit a következő napokban, amivel kimutatod lelki testvéreid iránti szeretetedet!
–Ha vannak ellenségeid, vagy olyan emberek, akik rosszat akarnak neked, bocsáss meg nekik! Imádkozz azért, hogy az Úr adjon neked alkalmat arra, hogy jót tegyél velük!
–Tegyél valami jót valakivel a környezetedben, akinek segítségre van szüksége! Ha nem hívő az illető, beszélj neki Isten szeretetéről is!
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!